Słownik ubezpieczeniowy

Wartość odtworzeniowa

Wartość odtworzeniowa to termin obecny w polisach, których przedmiotem ubezpieczenia jest mienie. Oznacza sposób wyceny mienia po szkodzie. Wyliczenie odszkodowania według wartości odtworzeniowej pozwala na przywrócenie mienia do stanu sprzed szkody – nowego, ale nie ulepszonego. Inaczej mówiąc, w razie szkody towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie w kwocie, która odpowiada kosztom odtworzenia mienia lub zastąpienia go nowym, ale o takich samych lub podobnych parametrach.

Wartość odtworzeniowa a wartość rzeczywista

Wartość odtworzeniowa to jeden z dwóch wariantów (obok wartości rzeczywistej) wyceny mienia po szkodzie, tj. po uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia. Decyzja o wyborze danego wariantu należy do klienta, który zawiera umowę ubezpieczenia. I ma kluczowe znaczenie dla kwoty przyszłego odszkodowania.

Wartość odtworzeniowa jest także określana jako wartość nowa. W razie szkody towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie w kwocie, która pozwala na naprawienie poszkodowanego mienia lub zakupienie nowego, ale tego samego lub podobnego typu. Podczas wyliczenia odszkodowania według wartości odtworzeniowej towarzystwo ubezpieczeniowe nie stosuje potrącenia amortyzacyjnego. Bo stopień zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia nie ma znaczenia.

Wartość rzeczywista, czy inaczej wartość amortyzowana, oznacza natomiast, że w razie szkody towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie pomniejszone o wyrażony procentowo stopień zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia. Wartość współczynnika amortyzacji jest określana przez towarzystwo ubezpieczeniowe na dzień wystąpienia szkody.

Ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej jest bez wątpienia lepszym rozwiązaniem. Ale i droższym. Składka ubezpieczeniowa jest wyższa niż w przypadku ubezpieczenia według wartości rzeczywistej. Jest to spowodowane tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe przyjmuje na siebie większe ryzyko. Co jednak ważne, wybór wartości odtworzeniowej jako sposobu wyceny mienia po szkodzie czasami jest wykluczony. Ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej zazwyczaj jest dostępne w odniesieniu do mienia o określonym wieku i stopniu zużycia technicznego. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) oferowanej przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe polisy.

Przykład praktyczny: Pan Jakub ubezpieczył swój dom jednorodzinny m.in. na wypadek kradzieży z włamaniem. Nieruchomość posiada zabezpieczenia antywłamaniowe, wymagane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Niestety podczas nieobecności domowników złodziej je przełamał. Dokonał kradzieży sprzętu elektronicznego, w tym dwuletniego telewizora. Jak powszechnie wiadomo, wartość sprzętu elektronicznego spada w błyskawicznym tempie. Na szczęście Pan Jakub podczas zawierania umowy ubezpieczenia zdecydował o tym, że w razie szkody towarzystwo ubezpieczeniowe wyliczy odszkodowanie na podstawie wartości odtworzeniowej. Stąd kwota odszkodowania pozwoli Panu Jakubowi na nabycie nowego telewizora, o dokładnie takich samych lub podobnych parametrach do skradzionego. Jeżeli Pan Jakub, jako sposób wyceny mienia po szkodzie, wybrałby wyliczenie odszkodowania według wartości rzeczywistej, byłby pozbawiony tej szansy. Cena telewizora po dwóch latach eksploatacji spada średnio o 50%. I o tyle wypłacone odszkodowanie byłoby pomniejszone.