Słownik ubezpieczeniowy

Warsztat autoryzowany (ASO)

Warsztat autoryzowany, czy inaczej autoryzowana stacja obsługi (ASO), to warsztat samochodowy, który działa w ramach sieci dealerskiej producenta danej marki pojazdu. Naprawa samochodu w warsztacie autoryzowanym jest dokonywana zgodnie z wymogami jak też standardami producenta tego pojazdu. I przy wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych, tj. sygnowanych logo i numerem katalogowym producenta tego pojazdu.

Warsztat autoryzowany jako sposób rozliczenia szkody komunikacyjnej

Szkoda na samochodzie może być rozliczona na dwa sposoby – kosztorysowy lub serwisowy. W wariancie kosztorysowym rozliczenie szkody komunikacyjnej następuje na podstawie kosztorysu naprawy pojazdu sporządzonego przez rzeczoznawcę towarzystwa ubezpieczeniowego. Klient otrzymuje odszkodowanie „do ręki” i dokonuje naprawy samochodu we własnym zakresie. Natomiast wariant serwisowy polega na rozliczeniu szkody komunikacyjnej pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a warsztatem samochodowym, który dokonał naprawy pojazdu. Wprost oznacza to, że odszkodowanie jest wypłacane na rzecz warsztatu samochodowego, który jest upoważniony przez właściciela pojazdu do jego odbioru. Może to być zarówno warsztat autoryzowany, jak i warsztat niezależny.

Warsztat autoryzowany a szkoda na samochodzie

Dokonanie naprawy samochodu w warsztacie autoryzowanym jest dostępne zarówno z własnego ubezpieczenia Autocasco, jak i z ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy zdarzenia drogowego. Chociaż na odmiennych zasadach, o czym szczegółowo w dalszej części. Co jednak ważne w odniesieniu do obu polis, podstawowym warunkiem dokonania naprawy samochodu w ASO na koszt towarzystwa ubezpieczeniowego jest to, aby szkoda na samochodzie była częściowa, a nie całkowita. Wprost oznacza to, że przywrócenie samochodu do stanu sprzed szkody musi być jednocześnie możliwe i opłacalne (ekonomicznie uzasadnione). Drugi z wymogów jest spełniony wówczas, gdy:

  • w ubezpieczeniu Autocasco – koszt naprawy nie przekracza 70% wartości samochodu w stanie nieuszkodzonym z dnia szkody;
  • w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym – koszt naprawy nie przekracza 100% wartości samochodu w stanie nieuszkodzonym z dnia szkody.

Jeżeli natomiast przywrócenie samochodu do stanu sprzed szkody jest niemożliwe i/lub nieopłacalne, dokonanie naprawy w warsztacie autoryzowanym na koszt ubezpieczyciela jest wykluczone. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie na rzecz ubezpieczonego lub poszkodowanego w kwocie, która odpowiada wartości samochodu w stanie nieuszkodzonym z dnia szkody pomniejszonej o wartość pozostałości po tym samochodzie.

Naprawa samochodu w warsztacie autoryzowanym z ubezpieczenia Autocasco

W przypadku ubezpieczenia Autocasco o sposobie rozliczenia szkody komunikacyjnej klient decyduje już podczas zawierania umowy ubezpieczenia. Polisa AC z wariantem serwisowym jest droższa od tej z wariantem kosztorysowym. Jeżeli klient wybiera wariant serwisowy, dodatkowo określa też rodzaj warsztatu samochodowego upoważniony do dokonania naprawy pojazdu. Wskazuje zatem, czy ma być to warsztat autoryzowany, czy też warsztat niezależny. Oczywiste jest, że dokonanie naprawy samochodu w ASO oznacza większe koszty po stronie towarzystwa ubezpieczeniowego. Dlatego opcja polisy AC z warsztatem autoryzowanym oznacza konieczność uiszczenia jeszcze wyższej składki ubezpieczeniowej niż w przypadku wyboru warsztatu niezależnego.

Naprawa samochodu w warsztacie autoryzowanym z ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy

W odróżnieniu od polisy Autocasco, w przypadku szkody na samochodzie z ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy zdarzenia drogowego, o sposobie rozliczenia szkody komunikacyjnej klient decyduje dopiero podczas jej rejestracji w towarzystwie ubezpieczeniowym. Jeżeli klient wybiera wariant serwisowy, ma prawo do dokonania naprawy samochodu w warsztacie autoryzowanym lub w dowolnym innym. Co równie ważne, jeżeli klient wybiera wariant kosztorysowy to dopóki nie odbierze odszkodowania, ma prawo do zmiany decyzji. I skierowania samochodu na naprawę na przykład do ASO w ramach wariantu serwisowego.