Słownik ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie leczenia szpitalnego

Ubezpieczenie leczenia szpitalnego to polisa, której przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłacenia na rzecz ubezpieczonego świadczenia za pobyt w szpitalu spowodowany zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, do którego doszło w okresie ubezpieczenia. Otrzymane środki pieniężne ubezpieczony ma prawo przeznaczyć na dowolny cel. Ubezpieczenie leczenia szpitalnego funkcjonuje jako samodzielna polisa lub umowa dodatkowa (rozszerzenie zakresu ubezpieczenia), na przykład przy ubezpieczeniu na życie czy prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Ubezpieczenie leczenia szpitalnego – Co oznacza pobyt w szpitalu?

Ubezpieczenie leczenia szpitalnego dotyczy pobytu w szpitalu, zarówno publicznym, jak i prywatnym. Trzeba jednoznacznie podkreślić, że polisa co do zasady nie zapewnia świadczenia w przypadku pobytu m.in. w:

 • hospicjum;
 • placówce leczenia odwykowego;
 • sanatorium;
 • ośrodku rehabilitacyjnym;
 • zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego

Ubezpieczenie leczenia szpitalnego zapewnia świadczenie w związku z pobytem ubezpieczonego w szpitalu na skutek zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło w okresie ubezpieczenia. Świadczenie jest wypłacane w formie dziennego zasiłku szpitalnego. Wprost oznacza to, że ubezpieczonemu, w razie pobytu w szpitalu, przysługuje zasiłek szpitalny:

 • za okres równy liczbie dni, za które należne jest świadczenie zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia;
 • w wysokości określonej w umowie świadczenia.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) oferowane przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe w odniesieniu do ubezpieczenia leczenia szpitalnego. Trzeba wiedzieć, że prawo do świadczenia powstaje po upływie określonego czasu. Czasami hospitalizacja musi być dłuższa niż 24 godziny, innym razem – trwać co najmniej X dni. Co więcej, zasiłek szpitalny jest w odmienny sposób naliczany przez ubezpieczycieli. Niekiedy świadczenie jest wypłacane już od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, a kiedy indziej dopiero od określonego w OWU dnia (np. od drugiego dnia). Należy też zaznaczyć, że zasiłek szpitalny jest zazwyczaj obwarowany limitami. Na ogół dotyczy to leczenia szpitalnego na skutek tej samej choroby lub tego samego nieszczęśliwego wypadku. Wówczas świadczenie jest wypłacane za okres maksymalnie X dni (np. 90 dni) łącznego pobytu w szpitalu w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie leczenia szpitalnego – Zgłoszenie roszczenia i wypłata świadczenia

Do otrzymania świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego konieczne jest zarejestrowanie przez ubezpieczonego w towarzystwie ubezpieczeniowym zgłoszenia roszczenia (np. telefonicznie). Ubezpieczony zobowiązany jest też do dostarczenia (np. e-mailem) niezbędnej dokumentacji, m.in. kopii dowodu osobistego oraz kopii karty informacyjnej ze szpitala. Na tej podstawie likwidator (wykwalifikowany pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego) decyduje o zasadności roszczenia i wypłacie na rzecz ubezpieczonego zasiłku szpitalnego. Naturalnie decyzja może też być odmowna. Wówczas ubezpieczony ma prawo złożyć od niej odwołanie.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu leczenia szpitalnego

Towarzystwa ubezpieczeniowe są zwolnione z odpowiedzialności ubezpieczeniowej, jeżeli leczenie szpitalne jest spowodowane np.:

 • nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonego, do którego doszło przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
 • czynnym udziałem ubezpieczonego w akcie terroru;
 • samookaleczeniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa;
 • zaburzeniami psychicznymi ubezpieczonego;
 • zatruciem alkoholowym ubezpieczonego;
 • zakażeniem wirusem HIV ubezpieczonego.

Wprost oznacza to, że ze wskazanych powodów, pomimo zawarcia umowy ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty zasiłku szpitalnego. Dokładne informacje na temat wyłączenia odpowiedzialności danego towarzystwa ubezpieczeniowego zawarte są w OWU oferowanej przez niego polisy.