Słownik ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie kradzieżowe Auto Casco

Ubezpieczenie kradzieżowe Auto Casco to dobrowolna polisa komunikacyjna. Gwarantuje odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu mechanicznego, w tym jego części lub elementów wyposażenia. Pod warunkiem jednak, że pojazd mechaniczny jest wyposażony w sprawne urządzenia antykradzieżowe. Ubezpieczenie kradzieżowe Auto Casco jest oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe jako samodzielna polisa albo uzupełnienie do ubezpieczenia wypadkowego Auto Casco.

Ubezpieczenie kradzieżowe Auto Casco – Umowa

Umowa ubezpieczenia kradzieżowego Auto Casco jest zawierana na 12 miesięcy. Polisa nie przedłuża się automatycznie. Oznacza to, że umowa ubezpieczenia kradzieżowego Auto Casco ulega rozwiązaniu wraz z określoną na polisie datą końca jej trwania. W przypadku sprzedaży pojazdu polisa nie przechodzi na nowego właściciela.
Ponieważ ubezpieczenie kradzieżowe Auto Casco to dobrowolna polisa komunikacyjna, warunki umowy ubezpieczenia każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa samodzielnie. Informacje na ten temat zawarte są w dokumencie o nazwie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do dostarczenia OWU przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Podczas czytania OWU w szczególności należy mieć na uwadze postanowienia dotyczące:

 • wymaganych urządzeń antykradzieżowych;
 • stosowanych wyłączeń odpowiedzialności;
 • procedury postępowania w razie wystąpienia szkody kradzieżowej.

Zakres terytorialny ubezpieczenia kradzieżowego Auto Casco

Ubezpieczenie kradzieżowe Auto Casco zazwyczaj obejmuje jedynie terytorium RP. Ale po opłaceniu wyższej składki może być rozszerzony o terytorium Europy, a nawet o kraje spoza Europy (np. o Maroko, Izrael, Tunezję). Co jednak ważne, ubezpieczenie kradzieżowe Auto Casco co do zasady nie obejmuje terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii.

Odszkodowanie z ubezpieczenia kradzieżowego Auto Casco

Celem ubezpieczenia kradzieżowego Auto Casco jest całkowite wyrównanie uszczerbku finansowego poniesionego w wyniku kradzieży pojazdu, jego części lub elementów wyposażenia. Dlatego warto zdawać sobie sprawę z tego, od czego zależy kwota odszkodowania.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to wyrażona kwotowo górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku:

 • kradzieży częściowej – kwota odszkodowania odpowiada wartości skradzionych części lub elementów wyposażenia pojazdu do wysokości sumy ubezpieczenia;
 • kradzieży całkowitej – kwota odszkodowania odpowiada sumie ubezpieczenia.

Jeżeli pojazd jest fabrycznie nowy, suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości pojazdu widniejącej na fakturze. Jeżeli pojazd nie jest fabrycznie nowy, suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. Co ważne, pojazd fabrycznie nowy jest w odmienny sposób definiowany przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego za pojazd fabrycznie nowy może być uznany m.in.:

 • pojazd, który ma mniej niż X miesięcy od daty zakupu;
 • pojazd, którego przebieg od daty zakupu nie przekroczył X km.

Suma ubezpieczenia jest określana podczas zawierania umowy ubezpieczenia kradzieżowego Auto Casco przez towarzystwo ubezpieczeniowe, na podstawie faktury albo średniej ceny danego pojazdu podanej w profesjonalnym katalogu (np. Eurotax). Czasami jednak towarzystwo ubezpieczeniowe wskazuje, że określenie sumy ubezpieczenia należy do właściciela pojazdu. Trzeba mieć na uwadze, że suma ubezpieczenia nie może być zaniżona ani zawyżona (obie sytuacje mają negatywne konsekwencje dla właściciela pojazdu). Jeżeli pojazd nie jest fabrycznie nowy, precyzyjne określenie wartości rynkowej tego pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia kradzieżowego Auto Casco może być problematyczne. W związku z tym zalecane jest wcześniejsze sprawdzenie średniej ceny danego pojazdu w serwisach ogłoszeniowych dostępnych w Internecie.

Udział własny

Udział własny (czy inaczej franszyza redukcyjna) to wyrażona kwotowo lub procentowo wartość, o którą towarzystwo ubezpieczeniowe każdorazowo pomniejsza kwotę odszkodowania. W ten sposób ubezpieczony partycypuje w szkodzie, czyli jej część opłaca samodzielnie.

Przykład praktyczny: Udział własny wynosi 300 zł, a wartość szkody 1000 zł. Odszkodowanie wyniesie 700 zł. Stąd ubezpieczony, chcąc przywrócić przedmiot ubezpieczenia do stanu sprzed szkody, jest zmuszony dołożyć 300 zł z własnej kieszeni.

Udział własny może być wykupiony (zniesiony po opłaceniu wyższej składki). W przypadku ubezpieczenia kradzieżowego Auto Casco wykupienie franszyzy redukcyjnej jest wręcz wskazane. Trzeba bowiem wiedzieć, że w omawianej polisie udział własny wynosi od 10 do nawet 30 proc. wartości szkody kradzieżowej.

Rozliczenie szkody kradzieżowej

Sposób rozliczenia szkody kradzieżowej jest uzależniony od tego, czy jest to kradzież częściowa, czy też kradzież całkowita. O sposobie rozliczenia danej szkody kradzieżowej decyduje właściciel pojazdu podczas zawierania umowy ubezpieczenia.

Kradzież częściowa

W odniesieniu do kradzieży częściowej umowa ubezpieczenia kradzieżowego Auto Casco może być rozliczona w jednym z dwóch wariantów ubezpieczenia:

 • gotówkowym (kosztorysowym) – polega na rozliczeniu szkody na podstawie kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę towarzystwa ubezpieczeniowego podczas oględzin. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie na rzecz właściciela pojazdu;
 • bezgotówkowym (serwisowym) – polega na rozliczeniu szkody na podstawie kosztorysu sporządzonego przez warsztat samochodowy, uprawniony przez właściciela pojazdu do dokonania naprawy. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie na rzecz tego warsztatu samochodowego.

Kosztorys może być sporządzony w oparciu o ceny:

 • części oryginalnych – wyprodukowanych zgodnie z wymogami i standardami producenta danej marki pojazdu oraz sygnowanych logo i numerem katalogowym tego producenta;
 • części alternatywnych – o jakości identycznej lub porównywalnej do jakości części oryginalnych.

Co ważne, w przypadku części oryginalnych towarzystwo ubezpieczeniowe zazwyczaj dokonuje potrącenia amortyzacyjnego. Oznacza to pomniejszenie odszkodowania o określony w OWU procent, odpowiadający wiekowi pojazdu. Amortyzacja części, tak samo, jak udział własny, może być wykupiona.

Kradzież całkowita

W odniesieniu do kradzieży całkowitej kwota odszkodowania może być wyliczona na podstawie:

 • zmiennej sumy ubezpieczenia – kwota odszkodowania odpowiada wartości pojazdu na dzień wystąpienia szkody;
 • stałej sumy ubezpieczenia – kwota odszkodowania odpowiada wartości pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia kradzieżowego Auto Casco.