Słownik ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Ubezpieczenie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego to bardzo ciekawy rodzaj świadczenia. Taka polisa zapewnia m.in. ochronę nieruchomości i innych obiektów należących do danego samorządu. Co więcej, ubezpieczenie w niektórych sytuacjach umożliwia pokrycie roszczeń wysuwanych przez mieszkańców. Jakie świadczenia wchodzą w zakres polisy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego?

Dlaczego ubezpieczenie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego jest tak korzystne?

Aktualne przepisy prawa zobowiązują lokalne samorządy do dbania o należyty stan techniczny wszelkich obiektów, które są zlokalizowane na terenie gminy. Taka zależność wydaje się dość oczywista, a mimo to często jest ona źródłem poważnych problemów dla samorządu. Dlaczego? Ponieważ odpowiedzialność prawna oznacza, że Jednostki Samorządu Terytorialnego muszą z własnego budżetu wypłacać odszkodowania za niektóre wypadki powstałe na terenie gminy. Takie roszczenia zazwyczaj składają sami mieszkańcy, jednak prawo do złożenia skargi ma w zasadzie każdy poszkodowany.

Uczestnikiem przedstawionego zdarzenia może być na przykład kierowca jadący samochodem po drodze gminnej. Wystarczy tylko, że jego auto zostanie uszkodzone na skutek wpadnięcia w uskok. Oczywiście przyczyną takiego zdarzenia jest nieodpowiedni stan techniczny drogi. Wówczas to gmina staje się odpowiedzialna za powstałą awarię samochodu. Wobec tego kierowca uzyskuje prawo do ubiegania się o przyznanie odszkodowania. Akceptacja złożonego wniosku oznacza, iż przedstawiciele gminy muszą wypłacić kierowcy rekompensatę finansową z własnego budżetu. Przed takimi wypadkami chroni jednak wspomniane ubezpieczenie dla Jednostek Samorządu terytorialnego. Zawarcie takiej umowy umożliwia bowiem pokrywanie poszczególnych roszczeń za sprawą środków pochodzących z danego funduszu ubezpieczeniowego.

Jakie rodzaje odszkodowań zapewnia ubezpieczenie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego?

Zakres ochrony w polisach dla Jednostek Samorządu Terytorialnego dotyczy wszelkich zdarzeń, które powodują powstanie roszczeń względem gminy. Pod tym względem pierwszą kategorię stanowią wspomniane już szkody spowodowane złym stanem technicznym obiektów należących do samorządu. Są to między innymi: drogi, szkoły, urzędy oraz różne placówki użyteczności publicznej. Brak ubezpieczenia sprawia, że wszystkie świadczenia w formie rekompensaty finansowej muszą być wypłacane przez samorząd. Drugim czynnikiem są np. szkody powstałe w wyniku zaniedbań pracowników administracyjnych. Oczywiście w takich sytuacjach najczęściej wyciąga się również indywidualne konsekwencje wobec danego urzędnika. Niemniej kwestia odszkodowania wciąż spoczywa na gminnym budżecie. Trzecim ważnym aspektem są natomiast szkody wyrządzone lokatorom mieszkającym w nieruchomościach, które są własnością samorządu.

Jak widać, prawna odpowiedzialność gminy rozciąga się na wiele różnych płaszczyzn. Na szczęście ubezpieczenie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego zapewnia rekompensatę finansową we wszystkich wymienionych sytuacjach. Co więcej, zakres polisy obejmuje również ochronę majątku gminy.

Czy członkowie samorządu mogą samodzielnie podjąć decyzję o zakupie polisy?

Ubezpieczenie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego to z pewnością bardzo przydatne świadczenie, które zapewnia gminie duże korzyści. Dlatego też lokalne samorządy coraz częściej zastanawiają się nad skorzystaniem z takiej usługi. Niestety, przedstawiciele danej gminy nie mogą samodzielnie prowadzić negocjacji dotyczących wyboru ubezpieczenia.

Z czego wynika ten problem? Otóż do kompetencji samorządu należy tylko podjęcie decyzji, czy gmina w ogóle zostanie objęta ochroną w ramach dedykowanego ubezpieczenia. Niemniej pozytywna opinia nie oznacza jeszcze, że samorządowcy mogą przejść do negocjowania z poszczególnymi firmami. Wynika to bowiem z regulacji prawnych, które w takich sytuacjach nakazują ogłoszenie przetargu. Dopiero wtedy ubezpieczyciele otrzymują możliwość przedstawienia konkretnych propozycji. Rolą samorządu jest natomiast wybór jednej ze złożonych ofert (bez możliwości negocjacji warunków umowy). Każdy przetarg na ubezpieczenie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego musi spełniać powyższe założenia.

Zabezpieczenie majątku samorządu, możliwość finansowania roszczeń względem mieszkańców, gwarancja stabilności budżetu; to tylko niektóre korzyści wynikające z posiadania przedstawionej polisy. Ubezpieczenie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego stanowi więc praktyczne, korzystne i przede wszystkim kompleksowe rozwiązanie. Rzecz jasna ogłoszenie przetargu oraz późniejsza finalizacja całej procedury jest dość czasochłonnym zadaniem. Niemniej jednak taka polisa będzie gwarancją bezpieczeństwa zarówno dla samorządowców, jak i całej gminy.