Słownik ubezpieczeniowy

Stała suma ubezpieczenia AC

Stała suma ubezpieczenia AC to niezmienna wartość sumy ubezpieczenia samochodu (lub innego pojazdu mechanicznego) przez cały okres ubezpieczenia. Rozwiązanie to jest dedykowane właścicielom nowych samochodów. Stała suma ubezpieczenia AC pozwala na wyliczenie odszkodowania na podstawie wartości rynkowej samochodu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia AC

Suma ubezpieczenia to wyrażona kwotowo górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, gdy dojdzie do szkody. Jest określana podczas zawierania umowy ubezpieczenia AC. Powinna odpowiadać rzeczywistej wartości samochodu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia (wartości rynkowej samochodu). Determinuje bowiem wysokość odszkodowania. W przypadku:

  • szkody częściowej – czyli wtedy, gdy naprawa samochodu jest możliwa i opłacalna, kwota odszkodowania odpowiada wartości szkody do wysokości sumy ubezpieczenia;
  • szkody całkowitej – czyli w sytuacji, kiedy naprawa samochodu jest niemożliwa lub jej koszt przekracza 70% rzeczywistej wartości samochodu w stanie nieuszkodzonym z dnia szkody, kwota odszkodowania odpowiada sumie ubezpieczenia pomniejszonej o wartość samochodu po szkodzie. Jeżeli pozostałości po samochodzie nie mają żadnej wartości, kwota odszkodowania odpowiada sumie ubezpieczenia;
  • kradzieży – kwota odszkodowania odpowiada sumie ubezpieczenia.

Zmienna suma ubezpieczenia AC

Suma ubezpieczenia AC jest zmienna w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Jest to spowodowane tym, że samochód z upływem czasu traci na wartości. W ósmym miesiącu trwania umowy ubezpieczenia jest wart mniej niż podczas zakupu polisy. Wprost oznacza to, że w sytuacji szkody suma ubezpieczenia AC odpowiada rzeczywistej wartości samochodu w stanie nieuszkodzonym z dnia szkody. A nie wartości rynkowej samochodu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, określonej w umowie ubezpieczenia. Chyba że podczas zawierania umowy ubezpieczenia klient wykupi opcję stałej sumy ubezpieczenia AC.

Stała suma ubezpieczenia AC

Stała suma ubezpieczenia AC pozwala na wyliczenie odszkodowania na podstawie wartości rynkowej samochodu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży samochodu. Umożliwia otrzymanie satysfakcjonującego odszkodowania.

Stała suma ubezpieczenia AC jest dedykowana właścicielom nowych samochodów. Jest to spowodowane tym, że młodszy rocznik z danego modelu szybciej traci na wartości niż jego starszy odpowiednik. Trzeba jednak pamiętać, że opcja stałej sumy ubezpieczenia AC oznacza konieczność uiszczenia wyższej składki ubezpieczeniowej.

Przykład praktyczny: Wartość rynkowa samochodu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (i jednocześnie suma ubezpieczenia AC) wynosiła 100.000 zł. W 10. miesiącu trwania umowy ubezpieczenia doszło do pożaru auta. Towarzystwo ubezpieczeniowe dokonało wyceny samochodu w stanie nieuszkodzonym z dnia szkody. Wartość pojazdu tuż przed feralnym zdarzeniem wynosiła 85.000 zł. Okazało się też, że koszt naprawy przekracza 70% tej wartości. Dlatego towarzystwo ubezpieczeniowe orzekło o szkodzie całkowitej. Pozostałości po samochodzie wyceniono na 15.000 zł. Podczas zawierania umowy ubezpieczenia klient wykupił opcję stałej sumy ubezpieczenia AC. Na tej podstawie kwota odszkodowania wyniosła 85.000 zł (100.000 – 15.000). Jeżeli nie zdecydowałby się na to, przy wyliczeniu odszkodowania zastosowanie znalazłaby zmienna suma ubezpieczenia AC. Wówczas kwota odszkodowania wyniosłaby 70.000 zł (85.000 – 15.000).