Ubezpieczenie mienia – co to jest i jakie są jego rodzaje?

W dzisiejszych czasach zgromadzony kapitał można ulokować na wiele sposobów. Niektórzy starają się inwestować zaoszczędzone pieniądze, a inni przeznaczają je na zakup określonych dóbr materialnych. Każdy chciałby jednak mieć pewność, że jego majątek jest bezpieczny. Niestety, takie odczucie nieraz okazuje się złudne. Praktycznie wszystkie dobra materialne mogą bowiem zostać zniszczone lub uszkodzone w wyniku zdarzeń losowych. Wówczas ich właściciel bezpowrotnie traci część majątku. Jedynym sposobem na uchronienie się przed takim scenariuszem jest ubezpieczenie mienia. Jakie polisy pozwalają zabezpieczyć posiadany majątek?

Czym jest ubezpieczenie mienia?

Na rynku ubezpieczeń już od dawna funkcjonuje podział na polisy osobowe i majątkowe. Ubezpieczenia osobowe chronią konkretnych ludzi, a w szczególności ich życie oraz zdrowie. Natomiast polisy majątkowe mają na celu zabezpieczenie dóbr materialnych, których wartość można odwzorować w gotówce. Wśród wszystkich polis majątkowych również występuje podział na dwie kategorie. Są to polisy OC oraz szeroko rozumiane ubezpieczenie mienia.

Polisy tego typu zapewniają ochronę dóbr materialnych, nieruchomości oraz wszelkich innych przedmiotów stanowiących część zgromadzonego majątku. To zaś powoduje, że zakres polisy może zostać przystosowany do specyfiki dobra, które ma zostać objęte ochroną.

Za najczęściej kupowane ubezpieczenia mienia należy uznać między innymi:

  • polisy mieszkaniowe oraz ubezpieczenia dla domów jednorodzinnych;
  • wszystkie polisy komunikacyjne poza obowiązkowym OC;
  • ubezpieczenia bagażu, sprzętu elektronicznego, sportowego i innych cennych przedmiotów.

Co obejmuje ubezpieczenie mienia?

Warunki wspomnianych ubezpieczeń muszą odpowiadać specyfice chronionego mienia. Dlatego zapisy zawarte w polisach tego typu mogą być zgoła odmienne.

Znakiem wspólnym dla wszystkich ubezpieczeń mienia jest ochrona przed zdarzeniami losowymi. Więcej informacji na jej temat można znaleźć w następnej części tego artykułu. O ile zdarzenia losowe stanowią wspólny mianownik, o tyle pozostałe zapisy zależą już od specyfiki chronionego dobra.

W przypadku polis mieszkaniowych najważniejszym świadczeniem jest ochrona murów. Zapis ten umożliwia otrzymanie rekompensaty finansowej w razie uszkodzenia konstrukcji budynku. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się również polisy chroniące przed kradzieżą oraz włamaniem do mieszkania lub domu.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, ich zakres obejmuje przede wszystkim: kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu. Tutaj ogromną rolę odgrywają polisy autocasco (AC), które pozwalają na otrzymanie odszkodowania za skradziony lub zniszczony samochód. Natomiast uszkodzenia powstałe w czasie jazdy są objęte między innymi: ubezpieczeniem opon, szyb lub polisą assistance.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Nie bez powodu ubezpieczyciele przywiązują tak dużą wagę do kwestii ochrony mienia przed ogniem. Pożary są bowiem szczególnie destrukcyjnym zjawiskiem, które zazwyczaj skutkuje całkowitym zniszczeniem danego dobra. Dlatego praktycznie w każdym ubezpieczeniu mienia pojawia się zapis dotyczący ochrony przed ogniem. Zapewnia on prawo do odszkodowania w sytuacji, gdy chronione dobro ulegnie zniszczeniu w wyniku pożaru.

Warto jednak podkreślić, że ochrona od ognia zazwyczaj występuje w parze z innym świadczeniem. Jest nim ubezpieczenie od zdarzeń losowych. Według definicji mianem zdarzeń losowych należy określić sytuacje, które występują nagle, bez woli ludzkiej i nie sposób im zapobiec1. Asekuratorzy zaliczają do tej kategorii między innymi:

  • anomalie pogodowe (huragany, ulewne deszcze, pożary);
  • trzęsienia lub osunięcia ziemi;
  • powodzie lub zalania (nie każdy ubezpieczyciel kwalifikuje je do kategorii zdarzeń losowych).

Skoro zdarzeń losowych nie można przewidzieć, warto przynajmniej się przed nimi zabezpieczyć. Ochrona tego typu jest niezwykle ważnym zapisem, który powinien widnieć w każdym ubezpieczeniu mienia.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Asekuratorzy mogą zdefiniować zakres ubezpieczenia mienia na dwa sposoby. Dużo lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia nabywcy polisy będzie formuła all-risk, czyli ochrona od wszystkich ryzyk.Taka polisa zapewnia odszkodowanie za zniszczenia spowodowane dowolnym czynnikiem. Jedynym wyjątkiem są sytuacje zawarte w wykazie wyłączeń odpowiedzialności. Jeżeli w tym wykazie nie pojawia się dany czynnik, należy go uznać za element ubezpieczenia.

Przeciwieństwem polis typu all-risk są ubezpieczenia od ryzyk nazwanych. W ich przypadku ubezpieczyciel wskazuje na konkretne sytuacje, które są uwzględniane w zakresie ochrony. Jeśli nie ma w nim danego scenariusza, oznacza to, że w jego przypadku odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Ubezpieczenie mienia firmy

Polisy poświęcone ochronie mienia są dostępne zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów biznesowych. Co jasne, charakter ubezpieczenia w istotny sposób wpływa na jego warunki. Na co więc mogą liczyć firmy?

Przy współpracy z klientami biznesowymi ubezpieczyciele starają się indywidualnie dopasować zakres ochrony w ramach konkretnego świadczenia. Samo ubezpieczenie mienia może być bardzo rozbudowane, gdyż jego zakres dotyczy między innymi:

  • ochrony firmowych budynków;
  • zabezpieczenia zysków i nakładów inwestycyjnych;
  • ochrony firmowego wyposażenia ze szczególnym naciskiem na specjalistyczny sprzęt;
  • ubezpieczenia sprzętu od awarii.

Ubezpieczenie mienia w transporcie

Przewóz dóbr o wysokiej wartości materialnej jest obarczony znacznie większym ryzykiem niż transport mniej kosztownych pakunków. Dlatego asekuratorzy umożliwiają zakup specjalnej polisy na tę okoliczność. Również to świadczenie jest kierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Można je znaleźć przede wszystkim w polisach dla podróżnych. Wówczas funkcjonuje ono pod nazwą ubezpieczenia bagażu i zapewnia odszkodowanie w razie zniszczenia lub zgubienia przewożonych dóbr. Niemniej taki zapis nie dotyczy sytuacji, gdy turysta sam zgubi bagaż z powodu roztargnienia. Ubezpieczenie obejmuje tylko przypadki, w których wina leży po stronie kogoś innego (np. pracowników lotniska).

Podobne zasady widnieją w ubezpieczeniach dotyczących transportu firmowego mienia. Tutaj również asekurator zapewnia odszkodowanie jedynie wtedy, gdy przewożony sprzęt uległ zniszczeniu z powodu nieszczęśliwego wypadku lub winy przewoźnika. Z kolei np. złe zabezpieczenie towaru należy już do grona wyłączeń odpowiedzialności.

Jakie są ceny ubezpieczenia mienia?

Wysokość składki w ubezpieczeniach mienia zależy przede wszystkim od rodzaju polisy. Doskonale widać to choćby na przykładzie ubezpieczeń komunikacyjnych. Średni koszt zakupu polisy AC wynosi kilkaset złotych. Natomiast mniej rozbudowane ubezpieczenie opon można otrzymać już za kwotę kilkudziesięciu złotych. Dlatego wszystko zależy od warunków i zakresu polisy. Identyczna zależność dotyczy ubezpieczeń nieruchomości, albowiem ich ceny wahają się od kilkuset do niemal tysiąca złotych.

To z kolei prowadzi do jednego wniosku. Przy zakupie ubezpieczenia mienia składka polisy nie jest dobrym wyznacznikiem. Znacznie większą uwagę należy zwracać na sumę ubezpieczenia oraz zakres gwarantowanej ochrony.

Podsumowanie

Na rynku można obecnie znaleźć setki różnych polis z kategorii ubezpieczeń mienia. Ich celem jest zabezpieczenie prywatnego lub firmowego majątku przed zniszczeniem, kradzieżą lub uszkodzeniem. Dlatego absolutnie kluczowy zapisem zawartym w takich świadczeniach okazuje się ochrona przed ogniem oraz innymi zdarzeniami losowymi. Oprócz tego ubezpieczyciele pozwalają na zabezpieczenie mienia przed kradzieżą lub uszkodzeniem w czasie transportu. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest jednak polisa typu all-risk, gdyż gwarantuje ona ochronę również przed ryzykami nienazwanymi. Ceny ubezpieczeń mienia potrafią być bardzo zróżnicowane. Dlatego przy zakupie warto kierować się przede wszystkim warunkami i zakresem wybranej polisy.

Oficjalna definicja zawarta w ustawie z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i asekuracyjnej brzmi następująco – „Zdarzenie losowe – niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową”.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć