Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: HDI EKSTRA 2000 (Dział II, Grupa 16)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia HDI EKSTRA 2000 o symbolu C7041 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 1 października 2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

HDI EKSTRA 2000 to ubezpieczenie gwarantujące wypłatę określonej kwoty na pokrycie nieprzewidzianych wydatków powstałych w następstwie kradzieży pojazdu, np. wynajęcia samochodu zastępczego, kosztów biletów komunikacji, taksówek, rejestracji kolejnego samochodu.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • straty majątkowe powstałe w następstwie kradzieży wskazanego w polisie pojazdu, związane w szczególności z ponoszeniem dodatkowych kosztów
 • ubezpieczenie dotyczy samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i ładowności do 800 kg, zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej
 • suma ubezpieczenia wynosi 2000 zł i obejmuje jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zawarty jest w §2–4 OWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • samochodów niezarejestrowanych
 • samochodów zarejestrowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • samochodów innych niż samochody osobowe oraz samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i ładowności do 800 kg
 • dodatkowych kosztów powstałych w następstwie przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 Kodeksu karnego
 • kosztów powstałych w konsekwencji kradzieży elementów i wyposażenia pojazdu

Szczegółowe informacje o zakresie nieobjętym ochroną znajdują się w §5 OWU.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Warta nie odpowiada za szkody powstałe w następstwie kradzieży pojazdu:

 • spowodowanej umyślnie
 • jeżeli stwierdzono, że w chwili dokonania kradzieży, z wyłączeniem rozboju, pojazd nie był zabezpieczony przed kradzieżą w sposób przewidziany w jego konstrukcji
 • w przypadku pozostawienia bez nadzoru, w pojeździe lub w miejscu, do którego mają dostęp osoby nieupoważnione do korzystania z pojazdu, klucza, karty lub innego urządzenia służącego do jego otwarcia lub uruchomienia
 • gdy pojazd jest objęty ochroną wynikającą z zawartej w Warcie umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i szkoda polegająca na kradzieży pojazdu nie zostanie zgłoszona z tego ubezpieczenia

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia opisane są w §5–6 i §12 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • ubezpieczeniem objęte są koszty powstałe w wyniku kradzieży pojazdu dokonanej w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroka, Tunezji i Izraela (szkody powstałe w związku z kradzieżą pojazdu na terytorium Gruzji nie są objęte umową ubezpieczenia)

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • zawiadamianie Warty na piśmie w czasie trwania umowy o zmianach ww. okoliczności, w szczególności takich jak utrata kluczyków
 • opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia w terminie określonym w polisie
 • zgłoszenie szkody do Warty nie później niż następnego dnia roboczego
 • powiadomienie o kradzieży pojazdu Policji nie później niż w ciągu 12 godzin od uzyskania informacji o kradzieży

Szczegółowe informacje na temat obowiązków podane są w §6, §11–12 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być opłacona gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, zgodnie z ustaleniami w umowie ubezpieczenia. Wysokość rat składki i terminy płatności są określane w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie.

Ochrona ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta
 • z chwilą wypłaty odszkodowania w wysokości sumy ubezpieczenia
 • z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty bądź całkowitego zniszczenia pojazdu
 • z dniem wyrejestrowania pojazdu
 • z dniem rejestracji pojazdu za granicą Rzeczypospolitej Polskiej
 • z dniem przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów
 • w przypadku przewłaszczenia lub zbycia samochodu – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności samochodu
 • z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia
 • z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia OC lub AC, z którą zawarte zostało ubezpieczenie HDI EKSTRA 2000

Szczegółowe informacje na temat okresu ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w §7 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

Od umowy można odstąpić, składając pisemne powiadomienie w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy
 • 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy - w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon)

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §7–8 OWU.

HDI to znak towarowy stosowany przez TUiR „WARTA” S.A.
Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia