Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: AUTOCASCO KOMFORT (Dział II, Grupa 3)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AUTOCASCO KOMFORT o symbolu C6211 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 2 lutego 2016 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Autocasco Komfort to ubezpieczenie samochodów od uszkodzeń i kradzieży, gwarantujące najszerszą ochronę w Warcie. Ubezpieczenie pokrywa koszt naprawy uszkodzeń samochodu z użyciem oryginalnych części producenta pojazdu, bez stosowania potrąceń amortyzacyjnych czy udziałów własnych. Suma ubezpieczenia nie zmienia się przez cały okres trwania ubezpieczenia, także po wypłacie odszkodowania. Ponadto właścicielom fabrycznie nowych samochodów Warta oferuje utrzymanie stałej sumy ubezpieczenia (równej wartości fakturowej pojazdu) przez okres trzech lat. Ubezpieczenie jest kierowane szczególnie do klientów posiadających samochody w wieku do 6 lat.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • samochód osobowy lub ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy dopuszczalnej ładowności do 800 kg wraz z wyposażeniem jest ubezpieczany od:
  • uszkodzenia
  • całkowitego zniszczenia
  • kradzieży w całości lub jego części
 • bagaż znajdujący się w chwili zdarzenia w ubezpieczonym pojeździe jest ubezpieczany od uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia

Suma ubezpieczenia odpowiada wartości ubezpieczonego pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zawarty jest w §2 i §3 OWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • samochodów zarejestrowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • awarii samochodu
 • przywłaszczenia, o którym mowa w Art. 284. Kodeksu karnego û bagażu innego niż opisany w §2 OWU
 • dodatkowego wyposażenia niewymienionego w dokumencie ubezpieczenia
 • samochodów przeznaczonych do nauki jazdy lub wynajmowanych zarobkowo

Szczegółowe informacje o zakresie nieobjętym ochroną znajdują się w §3 i §4 OWU.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Warta nie odpowiada za szkody:

 • spowodowane umyślnie
 • powstałe podczas kierowania pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu
 • spowodowane przez kierującego po użyciu alkoholu lub narkotyku, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody
 • powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd
 • polegające na kradzieży samochodu w przypadku pozostawienia w nim kluczyków bez nadzoru
 • w bagażu niespełniające wymogów opisanych w §3 OWU

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia są opisane w §4, §5 i §12 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroka, Tunezji i Izraela (szkody powstałe na terytorium Gruzji nie są objęte umową ubezpieczenia)

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • zawiadamianie Warty na piśmie w czasie trwania umowy o zmianach ww. okoliczności, w szczególności takich jak utrata kluczyków
 • opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 • w przypadku zajścia szkody, przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, użycie dostępnych środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
 • zgłoszenie szkody nie później niż w ciągu 7 dni poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta Warty; w razie kradzieży pojazdu należy powiadomić Wartę nie później niż następnego dnia roboczego oraz Policję w ciągu 12 godzin od uzyskania informacji o szkodzie
 • w przypadku uszkodzenia pojazdu za granicą, uzyskanie zgody Warty na jego naprawę poza Rzeczpospolitą Polską
 • postępowanie zgodnie z dyspozycjami Centrum Obsługi Klienta Warty

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §5, §11, §12, §14, §15 i §16 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być płatna gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, zgodnie z ustaleniami w umowie ubezpieczenia. Wysokość rat składki i terminy płatności są określane w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie.

Ochrona ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta
 • z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na kradzieży bądź całkowitym zniszczeniu pojazdu
 • z dniem udokumentowania nieobjętej ubezpieczeniem szkody, polegającej na trwałej i zupełnej utracie pojazdu
 • z dniem odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w przypadkach określonych w OWU
 • w przypadku przewłaszczenia lub zbycia samochodu
 • z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności pojazdu

Szczegółowe informacje na temat okresu ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w §6 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

Od umowy można odstąpić składając pisemne powiadomienie w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy - osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy- przedsiębiorcy
 • 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy - w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon)

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §6 i §7 OWU.

Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia