Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: WARTA MOTO-ASSISTANCE (Dział II, Grupa 18)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE o symbolu C4717 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 16 września 2019 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Warta Moto-Assistance (WMA) to ubezpieczenie zapewniające określoną pomoc w razie awarii, wypadku, kradzieży oraz innych zdarzeń losowych związanych z ubezpieczonym pojazdem, np. holowanie pojazdu, samochód zastępczy, próbę usprawnienia pojazdu. Zakres oferowanej pomocy zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty organizowanych przez Wartę usług assistance, na zasadach określonych w OWU. Ochroną objęte są zdarzenia dotyczące określonego w polisie pojazdu. Możliwe jest ubezpieczenie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, następujących rodzajów:

 • samochody osobowe i ciężarowe
 • samochody specjalne kempingowe
 • przyczepy specjalne kempingowe (bez świadczenia samochodu zastępczego)
 • przyczepy lekkie (bez świadczenia samochodu zastępczego)
 • motocykle

Umowę WMA można zawrzeć w jednym z czterech wariantów rocznych: Standard, Złoty, Złoty+ i Platynowy lub w wariancie krótkoterminowym – Podróżnik 15.

Suma ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia i wynosi maksymalnie 50 000 zł.

Usługi assistance dostępne dla poszczególnych wariantów WMA dotyczyć mogą następujących rodzajów świadczeń:

 • usprawnienie pojazdu na miejscu
 • holowanie unieruchomionego pojazdu:
  • w wariancie minimalnym (Standard):
   • do 100 km dla wypadków zaistniałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w wariancie maksymalnym (Platynowy):
   • bez limitu km dla zdarzeń powstałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
   • do 1 500 km dla zdarzeń, które powstały poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej
 • wynajem samochodu zastępczego
 • pomoc informacyjna
 • pomoc w podróży, np.:
  • zakwaterowanie w hotelu
  • organizacja i pokrycie kosztów kontynuacji podróży
 • pomoc medyczna
 • inne usługi pomocowe, np.:
  • infolinia pomocy prawnej
  • organizacja usługi wymiany opon

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zawarty jest w §3–10 OWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • w wariancie Platynowym samochodów, których wiek przekracza 10 lat
 • kosztów naprawy, konserwacji i eksploatacji ubezpieczonego pojazdu, kosztów paliwa i części zamiennych (w tym kosztów zakupienia i/lub dorobienia kluczyków oraz zakupu akumulatora, kół albo opon), a także kosztów ekspertyzy technicznej
 • kosztów opłat celnych, mandatów, opłat drogowych (np. za autostrady, promy), dodatkowych kosztów transportu ładunku pojazdu, dodatkowych ubezpieczeń, jak również kosztów wyżywienia kierowcy i pasażerów
 • usług assistance, dla których wymagany jest warunek unieruchomienia pojazdu zgodnie z OWU, a nie został on spełniony

Szczegółowe informacje o zakresie nieobjętym ochroną znajdują się w §11 OWU.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Warta nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniona ze zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z zajściem zdarzenia objętego ochroną assistance, gdy działał on bez uprzedniego porozumienia z Wartą lub nie zgłosił zdarzenia w wymaganym terminie.

Warta nie odpowiada też m.in. za zdarzenia:

 • spowodowane umyślnie
 • spowodowane przez kierowcę będącego w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków ograniczających zdolność do kierowania pojazdami mechanicznymi albo przez kierowcę nieposiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na powstanie zdarzenia
 • powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd, jak również podczas użycia pojazdu jako rekwizytu lub do nauki jazdy lub do jazd próbnych
 • powstałe podczas kierowania pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu albo nie posiadał ważnego badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy realizacji świadczeń objętych ochroną lub ich zmniejszenia opisane są w §11 i §18 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • w wariancie Standard ochrona dotyczy zdarzeń zaistniałych tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • w pozostałych wariantach pomoc assistance realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroka, Tunezji i Izraela; zdarzenia powstałe na terytorium Gruzji nie są objęte ochroną ubezpieczeniową

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • zawiadamianie Warty na piśmie w czasie trwania umowy o zmianach ww. okoliczności
 • opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 • zgłoszenie zdarzenia poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta Warty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od zaistnienia zdarzenia, chyba że OWU przewidują dla określonych świadczeń inny termin
 • przekazanie wszystkich niezbędnych informacji zgodnie z wymogami OWU
 • postępowanie zgodnie z dyspozycjami Centrum Obsługi Klienta Warty

Szczegółowe informacje na temat obowiązków podane są w §6 i §18 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być płatna gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, zgodnie z ustaleniami w umowie ubezpieczenia. Wysokość rat składki i terminy płatności są określone w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie.

Ochrona ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta
 • z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej dla danego wariantu
 • z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty bądź całkowitego zniszczenia pojazdu
 • z dniem wyrejestrowania pojazdu
 • z dniem przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów
 • w przypadku przewłaszczenia lub zbycia pojazdu – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności pojazdu
 • z dniem odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w przypadkach określonych w OWU
 • z upływem ostatniego dnia dodatkowego 7 dniowego terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty w przypadku nieuregulowania płatności z tytułu kolejnej raty składki
 • z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia OC WARTA lub AC WARTA, z którą zawarte zostało ubezpieczenie WMA

Szczegółowe informacje na temat okresu ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w §15 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

Od umowy można odstąpić, składając pisemne powiadomienie w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy - osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy - przedsiębiorcy
 • 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy - w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon)

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §16 OWU.

Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia