Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: WARTA TWOJE NNW (Dział II, Grupy: 1, 2, 9, 13, 16, 18)

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA TWOJE NNW o symbolu C7780 (zwanych danej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 1 lipca 2019 r .

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

WARTA TWOJE NNW to ubezpieczenie osobowe zawierane w jednym z 3 wariantów: dla Ciebie, dla Ucznia, dla Turysty (RP), gwarantujące ochronę ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, osobom fizycznym zamieszkałym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) zaistniałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub całego świata – w zależności od wybranego pakietu. Pakiety skierowane są do wybranych grup Klientów:

 • Pakiet dla Ciebie dedykowany jest osobom fizycznym w wieku do 67 lat.
 • Pakiet dla Ucznia dedykowany jest osobom fizycznym w wieku do 26 lat pobierającym naukę, z wyłączeniem studentów studiów zaocznych i wieczorowych.
 • Pakiet dla Turysty (RP) dedykowany jest wszystkim osobom fizycznym bez ograniczenia wiekowego, podróżującym po Polsce.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Zakres podstawowy w pakiecie dla Ciebie:

 • NNW w tym: stały uszczerbek na zdrowiu, śmierć, naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, przeszkolenie zawodowe inwalidów, zwrot kosztów dostosowania mieszkania
 • usługi asssitance (w przypadku umów zawartych na 12 miesięcy)

oraz zakres dodatkowy wskazany w Tabeli nr 1 w rozdziale 1 OWU

Zakres podstawowy w pakiecie dla Ucznia:

 • NNW w tym: stały uszczerbek na zdrowiu, pogryzienia przez zwierzęta, śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub wypadku na terenie placówki szkolnej lub wypadku komunikacyjnego, naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, zasiłek dzienny, koszty leczenia NNW w Rzeczpospolitej Polskiej, dzienne świadczenie szpitalne, pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych
 • świadczenia niezwiązane z nieszczęśliwym wypadkiem: śmierć w wyniku nowotworu złośliwego, śmierć z powodu wrodzonej wady serca, pobyt w szpitalu w wyniku choroby, śmierć rodzica/ opiekuna prawnego
 • usługi assistance,

oraz zakres dodatkowy wskazany w Tabeli nr 2 w rozdziale 1 OWU

Zakres podstawowy w pakiecie dla Turysty (RP):

 • NNW, w tym: stały uszczerbek na zdrowiu , śmierć, naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • usługi assistance

oraz zakres dodatkowy wskazany w Tabeli nr 3 w rozdziale 1 OWU

Pozostałe informacje zawarte są w rozdziale 2 OWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Warta nie odpowiada za zdarzenia powstałe w związku z:

 • działaniami wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz lokalnych,
 • usiłowaniem lub popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa (nie dotyczy dzieci i młodzieży do 18 roku życia)
 • szkodami spowodowanymi umyślnie
 • szkodami powstałymi w wyniku udziału m.in. w zamieszkach, rozruchach, bójkach, aktach terroryzmu ûzażyciem środków dopingujących
 • szkodami powstałymi w wyniku działań Ubezpieczonego będącego w stanie po użyciu alkoholu z wyłączeniem umów zawartych w pakiecie dla Turysty (RP)

Wyłączenia odpowiedzialności zostały szczegółowo omówione w rozdziale 3 OWU.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Warta nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i koszty powstałe w wyniku:

 • uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to przez kogo były wykonywane
 • zażycia przez Ubezpieczonego narkotyków lub innych środków odurzających
 • prowadzenia przez Ubezpieczonego wszelkiego rodzaju środków transportu bez wymaganych uprawnień

Dodatkowo Warta nie odpowiada za:

 • organizację i koszty świadczeń poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

Pozostałe informacje zawarte są w rozdziale 3 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • ubezpieczenie w zależności od wybranego pakietu, zakresu i czasu na jaki zostało zawarte może obowiązywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na terytorium całego świata

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie

W przypadku powstania szkody:

 • niezwłoczne, ale nie później niż w ciągu 7 dnia od dnia zaistnienia zdarzenia, powiadomienie Centrum Obsługi Klienta
 • postępowanie zgodnie ze wskazówkami COK,
 • podanie wszelkich dostępnych informacji potrzebnych do udzielenia pomocy z zakresu usług assistance
 • zabezpieczenie dowodów związanych z nieszczęśliwym wypadkiem

Pozostałe informacje zawarte są w rozdziale 4 i 5 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka powinna być zapłacona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub później, jeżeli takie były ustalenia w umowie ubezpieczenia.

Składka jest płatna: gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie nie wcześniej jednak, niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień.

Ochrona kończy się:

 • z ostatnim dniem wskazanym w umowie ubezpieczenia jako zakończenie okresu ubezpieczenia
 • z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, o którym mowa w §26 ust. 19 OWU
 • w przypadku umowy zawartej w pakiecie dla Turysty (RP) – z dniem otrzymania przez Wartę pisemnego wypowiedzenia umowy w przypadku powrotu Ubezpieczonego z podróży wcześniej, niż określono w dokumencie ubezpieczenia
 • z dniem upływu dodatkowego 7-dniowego terminu, o którym mowa w §26 ust. 17 OWU

Jak rozwiązać umowę?

 • umowa ubezpieczenia może być wypowiedziana przez Ubezpieczającego w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z dniem, w którym doręczono pismo o wypowiedzeniu umowy
 • jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
 • klient, który zawarł umowę za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji o zawarciu umowy, jeżeli jest to termin późniejszy
 • prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia nie przysługuje w wypadku umów ubezpieczenia, które zawarte zostały na okres krótszy, niż trzydzieści dni
Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia