Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: WARTA OPONY ASSISTANCE (Dział II, Grupa 18)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA OPONY ASSISTANCE o symbolu C5933 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 16 września 2019 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Warta Opony Assistance to ubezpieczenie obejmujące zorganizowanie i pokrycie kosztów usług assistance związanych z uszkodzeniem ogumienia kół ubezpieczonego pojazdu. Usługi realizowane są przez przedstawiciela Warty.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • koszty organizowanych przez Wartę usług assistance, na zasadach określonych w OWU
 • ochroną objęte są zdarzenia dotyczące określonego w polisie pojazdu
 • ubezpieczenie dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, następujących rodzajów:
  • samochody osobowe
  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i ładowności do 800 kg

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • telefoniczną pomoc informacyjną dotyczącą danych teleadresowych:
  • zakładów wulkanizacyjnych
  • sklepów z oponami
  • punktów przechowywania opon
 • wymianę na miejscu kół, w których zostały uszkodzone opony lub dętki, na sprawne koło lub koła zapasowe, będące na wyposażeniu ubezpieczonego pojazdu, lub użycie zestawu naprawczego, będącego na wyposażeniu pojazdu
 • holowanie pojazdu do serwisu, w którym zostanie dokonana naprawa uszkodzonego ogumienia i pokrycie kosztów tej naprawy, jeżeli wymiana koła lub kół w miejscu zatrzymania w ocenie przedstawiciela Warty nie będzie możliwa

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zawarty jest w §1 i §2 OWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • pomocy na drogach nieutwardzonych oraz tam, gdzie wjazd jest niemożliwy lub niedozwolony
 • pomocy w przypadku, gdy w pojeździe brak jest koła zapasowego lub zestawu naprawczego
 • pomocy w przypadku, gdy ubezpieczony pojazd nie był w chwili zdarzenia dopuszczony do ruchu
 • kosztu zakupu opon, dętek oraz zestawu naprawczego koła
 • w przypadku pomocy w warsztacie: kosztu ponad limit 150 zł za usługę wymiany lub naprawy w odniesieniu do jednego koła

Szczegółowe informacje o zakresie nieobjętym ochroną znajdują się w §3 OWU.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Warta jest zwolniona ze zwrotu wszelkich kosztów, jeżeli zostały one poniesione bez uprzedniego porozumienia z Wartą.

Ponadto Warta nie ponosi odpowiedzialności m.in. za zdarzenia:

 • spowodowane przez kierującego po użyciu alkoholu lub narkotyku lub innych środków ograniczających zdolność do kierowania pojazdami mechanicznymi albo przez kierowcę nieposiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody
 • powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd, jak również podczas użycia pojazdu jako rekwizyt lub do nauki jazdy lub do jazd próbnych

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia opisane są w §3 i §5 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • ubezpieczenie obejmuje ochroną zdarzenia zaistniałe tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • zawiadamianie Warty na piśmie w czasie trwania umowy o zmianach ww. okoliczności
 • opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia w terminie określonym w polisie
 • w przypadku zaistnienia zdarzenia przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia
 • po zdarzeniu skontaktowanie się z Wartą oraz postępowanie zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez przedstawiciela Warty

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §5 i §8 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być płatna gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, zgodnie z ustaleniami w umowie ubezpieczenia. Wysokość rat składki i terminy płatności są określone w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie.

Ochrona ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta
 • z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty, bądź całkowitego zniszczenia pojazdu
 • z dniem wyrejestrowania pojazdu
 • z dniem rejestracji pojazdu za granicą Rzeczypospolitej Polskiej
 • z dniem przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów
 • w przypadku przewłaszczenia lub zbycia pojazdu – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności pojazdu
 • z dniem odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w przypadkach określonych w OWU
 • z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia OC lub AC Warty, z którą zawarte zostało ubezpieczenie

Szczegółowe informacje na temat okresu ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w §6 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

Od umowy można odstąpić, składając pisemne powiadomienie w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy
 • 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy – w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon)

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §6–7 OWU.

Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia