Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: WARTA OC SZYBKA WYPŁATA (Dział II, Grupa 16)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA OC SZYBKA WYPŁATA o symbolu C6331 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 2 lutego 2016 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Warta OC Szybka Wypłata to ubezpieczenie rozszerzające rynkowy system bezpośredniej likwidacji szkód.

Produkt ten obejmuje ochroną uszkodzenia ubezpieczonego pojazdu powstałe w wyniku zderzenia z innym pojazdem. Ochrona dotyczy zdarzeń, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi ubezpieczony w zakresie OC kierowca lub posiadacz tego innego pojazdu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu posiadacz ubezpieczenia może zgłosić szkodę w Warcie zamiast dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej samochód osobowy lub ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy dopuszczalnej ładowności do 800 kg wraz z wyposażeniem i objęty ochroną Warty w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

Ochroną objęte są:

 • szkody rzeczowe polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także bagażu podróżnego
 • poniesione i uzasadnione koszty holowania lub parkowania, wynajmu pojazdu zastępczego oraz inne koszty określone w OWU

Suma ubezpieczenia, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Warty, wynosi 500 000 zł w odniesieniu do każdego zdarzenia objętego ochroną.

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zawarty jest w §3 i §6 OWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • szkód, gdy posiadacz pojazdu sprawcy szkody, wbrew obowiązkowi, nie posiadał w chwili zajścia zdarzenia ochrony ubezpieczenia OC z tytułu posiadania pojazdu mechanicznego, jak również gdy taką ochronę posiadał, lecz wykupioną za granicą
 • zdarzeń zaistniałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • zdarzeń, w których uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy oraz zdarzeń bezkolizyjnych (np. zajechanie drogi, podczas którego nie doszło do zderzenia pojazdów)
 • szkód na osobie oraz roszczeń z nimi związanych
 • szkód i roszczeń innych niż objęte zakresem ochrony zgodnie z OWU

Szczegółowe informacje o zakresie nieobjętym ochroną znajdują się w §3 i §4 OWU.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Warta nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkodę objętą zakresem ochrony na podstawie niniejszych OWU, jeżeli ta sama szkoda zostanie zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy szkody
 • roszczenia Ubezpieczonego zostaną zaspokojone z umowy ubezpieczenia OC sprawcy tej szkody
 • szkody spowodowane umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia opisane są w §4–5 i §7 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • niezwłoczne zawiadamianie Warty w czasie trwania umowy o zmianach ww. okoliczności
 • opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia w terminie określonym w polisie
 • w przypadku zajścia szkody przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, użycie dostępnych środków w celu ratowania samochodu, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
 • zgłoszenie szkody nie później niż w ciągu 7 dni poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta Warty
 • niezwłoczne zawiadomienie Policji lub innych odpowiednich organów o szkodzie powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo
 • postępowanie zgodnie z dyspozycjami Centrum Obsługi Klienta Warty

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §6–7 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być płatna gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, zgodnie z ustaleniami w umowie ubezpieczenia. Wysokość rat składki i terminy płatności są określone w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie.

Ochrona ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta
 • z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia OC Warty, z którą zawarte zostało ubezpieczenie Warta OC Szybka Wypłata
 • z dniem odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w OWU
 • z dniem wyrejestrowania pojazdu
 • w przypadku przewłaszczenia lub zbycia pojazdu – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności pojazdu

Szczegółowe informacje na temat okresu ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w §10 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

Od umowy można odstąpić, składając pisemne powiadomienie w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy
 • 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy – w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon)

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §11 OWU.

Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia