Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH (Dział II, Grupa 10)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie znajdują się w aktualnie obowiązującej ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (zwanej dalej Ustawą).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym, znajdującym zastosowanie w sytuacji gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza nim szkodę innym osobom i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ponosi za to odpowiedzialność cywilną. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC ciąży na wszystkich posiadaczach pojazdów, czyli zarówno na właścicielach, jak i użytkownikach (np. gdy pojazd jest przedmiotem leasingu lub w tzw. „użyczeniu”).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza i/lub kierującego pojazdem mechanicznym wymienionym w polisie za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu
 • Warta ponosi odpowiedzialność do wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, która w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych, nie może być niższa niż równowartość w złotych:
  • 5 210 000 euro – w przypadku szkód osobowych
  • 1 050 000 euro – w przypadku szkód w mieniu
 • za szkody spowodowane w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, na terenie których obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa, Warta odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż suma określona powyżej

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zawarty jest w Ustawie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • pojazdów innych niż pojazdy mechaniczne w rozumieniu Ustawy
 • szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez kierującego pojazdem mechanicznym posiadaczowi tego pojazdu
 • szkód polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska

Szczegółowe informacje o zakresie nieobjętym ochroną znajdują się w Ustawie.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Warcie przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem zwrotu wypłaconego z tytułu OC, odszkodowania jeżeli kierujący:

 • wyrządził szkodę umyślnie, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, albo po użyciu środków odurzających
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem
 • zbiegł z miejsca zdarzenia

Szczegółowe informacje oraz pozostałe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia zawarte są w Ustawie.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także zdarzenia powstałe na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia w terminie określonym w polisie
 • w przypadku rat, opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 • poinformowanie Warty na piśmie w ciągu 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu o dokonanej transakcji oraz o danych nowego posiadacza
 • przekazanie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy OC posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu
 • w razie zajścia szkody, przedsięwzięcie wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, staranie się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienie pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenie mienia osób poszkodowanych
 • niezwłoczne powiadomienie Warty o zdarzeniu, a także udzielenie Warcie niezbędnych wyjaśnień i przekazanie posiadanych informacji
 • zapobieżenie w miarę możliwości zwiększeniu się szkody
 • niezwłoczne powiadomienie Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo
 • udzielenie pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia

Szczegółowe informacje na temat obowiązków podane są w Ustawie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być płatna gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, zgodnie z ustaleniami w umowie ubezpieczenia. Wysokość rat składki i terminy płatności są określone w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie. Umowę można zawrzeć na okres 12 miesięcy lub krótszy w przypadkach przewidzianych w Ustawie.

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 • z upływem okresu, na który została zawarta
 • z chwilą wyrejestrowania pojazdu
 • z dniem wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej w przypadkach przewidzianych w Ustawie
 • z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu
 • z chwilą zarejestrowania pojazdu za granicą
 • z dniem wydania zaświadczenia o zezłomowaniu pojazdu

Szczegółowe informacje na temat okresu ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w Ustawie.

Jak rozwiązać umowę?

Umowę ubezpieczenia OC można wypowiedzieć:

 • nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta; w przypadku takiego wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta
 • jeżeli dana umowa została zawarta w trybie art. 28 ust. 1 Ustawy i posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń
 • w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu; w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC przez nowego posiadacza ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia

Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia OC:

 • w trybie określonym w art. 40 Ustawy o prawach konsumenta
 • w przypadku, gdy umowa została zawarta przed rejestracją pojazdu mechanicznego, a pojazd ten w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy nie został zarejestrowany

W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia OC przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w placówce pocztowej.

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w Ustawie.

Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia