Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (Dział II, Grupa 8)

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie zawarte są w obecnie obowiązującej ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Skierowane do rolników (osób fizycznych). Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem. Ubezpieczenie chroni majątek klienta od najczęstszych zdarzeń losowych m.in. ogień, huragan czy powódź.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • budynki rolnicze – obiekty budowlane o powierzchni pow. 20 m2, (trwale związane z gruntem, posiadające fundamenty i dach), będące w posiadaniu rolnika w zakresie zdarzeń losowych takich jak:
  • ogień
  • huragan
  • powódź
  • podtopienie
  • deszcz nawalny
  • opady śniegu
  • grad
  • piorun
  • eksplozja
  • obsunięcie się ziemi
  • tąpnięcie
  • lawina
  • upadek statku powietrznego

Suma ubezpieczenia:

 • sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego budynku rolniczego, ustala klient z zakładem ubezpieczeń na podstawie:
  • cenników stosowanych przez zakład ubezpieczeń do szacowania wartości budynków
  • załączonego powykonawczego kosztorysu budowlanego sporządzonego zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalenia wartości robót budowlanych obowiązującymi w budownictwie
 • suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać wartości nowej lub rzeczywistej

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • budynków, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia
 • budynków przeznaczonych do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów
 • namiotów i tuneli foliowych

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

szkody wyrządzone:

 • umyślnie przez Ubezpieczającego lub przez osobę, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność lub która pozostaje z Ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym
 • wskutek rażącego niedbalstwa

oraz szkody:

 • górnicze w rozumieniu przepisów prawa geologicznego i górniczego
 • powstałe wskutek trzęsienia ziemi

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • ubezpieczenie obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

 • podanie aktualnych danych, niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie ze stanem faktycznym i według najlepszej wiedzy na dzień składania wniosku (Ubezpieczający)
 • opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w polisie (Ubezpieczający)
 • zawiadomienie Warty o wszelkich zmianach okoliczności, podanych podczas zawierania umowy ubezpieczenia (Ubezpieczony/Ubezpieczający)
 • nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu, na który umowa ubezpieczenia została zawarta, powiadomienie Warty o jej wypowiedzeniu, jeżeli ubezpieczenie nie będzie kontynuowane (Ubezpieczony/posiadacz budynków rolniczych)
 • powiadomienie w terminie 14 dni o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz o danych osoby obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie (Ubezpieczony/Ubezpieczający)

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub później, jeżeli takie były ustalenia w umowie ubezpieczenia, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia: jednorazowo lub w ratach, gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień.

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu wraz z:

 • upływem 12 miesięcy, na które została zawarta
 • upływem 12 miesięcy jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia budynków rolniczych posiadanie gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą te budynki przeszło na inną osobę, chyba, że osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją na piśmie
 • chwilą, kiedy użytki i grunty na których jest położony budynek rolniczy, tracą charakter gospodarstwa rolnego
 • upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń
 • dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w ustawie o prawach konsumenta
 • dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 62a ustawy

Jeżeli rolnik nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia budynków rolniczych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w art. 65–66 ustawy.

Jak rozwiązać umowę?

Od umowy ubezpieczenia można odstąpić za pomocą pisemnego powiadomienia w terminie:

 • 30 dni – umowy zawierane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon)
Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia