Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: NNW W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU (Dział II, Grupa 1)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z ruchem pojazdu (NNW) o symbolu C4275 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 1 października 2018 roku

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, tj. nagłych zdarzeń wywołanych bezpośrednio przyczyną zewnętrzną, powstałych u Ubezpieczonych w związku z:

 • ruchem ubezpieczonego pojazdu
 • wsiadaniem lub wysiadaniem z ubezpieczonego pojazdu
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem ubezpieczonego pojazdu
 • naprawą pojazdu na trasie jazdy, a także w wyniku jego pożaru lub wybuchu, w następstwie których Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Umowa ubezpieczenia NNW może zostać zawarta w odniesieniu do zarejestrowanego w Polsce pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy przeznaczonej do przewozu osób.

Zawierając umowę ubezpieczenia NNW, można dokonać rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o opcję Bezpieczna Rodzina, gwarantującą dodatkowe świadczenie pieniężne w razie śmierci ubezpieczonego kierowcy wskutek nieszczęśliwego wypadku. Opcja Bezpieczna Rodzina nie jest dostępna dla samochodów innych niż osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, a także nie jest dostępna dla klientów flotowych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonych (kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu), takie jak:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • śmierć do których doszło w związku z wymienionymi wyżej zdarzeniami.

W razie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej przysługuje:

 • jednorazowe świadczenie pieniężne w granicach sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia – 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci, a w pozostałych przypadkach proporcjonalnie do stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności na zdarzenie w stosunku do każdego Ubezpieczonego i może wynosić minimalnie 5 000 zł, maksymalnie 100 000 zł
 • w przypadku wykupienia opcji Bezpieczna Rodzina dodatkowe jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego kierowcy w wysokości jednej z wybranych sum ubezpieczenia 100 000 zł, 150 000 zł lub 300 000 zł
 • zwrot dodatkowych kosztów określonych w OWU

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zawarty jest w §3, §8 oraz §10–14 OWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • roszczeń niezwiązanych z nieszczęśliwym wypadkiem Ubezpieczonego, w szczególności szkód związanych z utratą lub zniszczeniem rzeczy
 • kosztów leczenia Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • zadośćuczynienia za ból, cierpienia fizyczne lub moralne Ubezpieczonego

Szczegółowe informacje o zakresie nieobjętym ochroną znajdują się w §4 OWU.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Z odpowiedzialności Warty wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków:

 • powstałe w wyniku użytkowania pojazdu podczas rajdów, wyścigów, pokazów, konkursów albo innych zorganizowanych imprez sportowych lub turystycznych, a także podczas treningów do tych imprez
 • spowodowane przez kierującego będącego w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody
 • w odniesieniu do pasażera pojazdu – powstałe w wyniku działań tego pasażera będącego w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
 • powstałe w wyniku działań wojennych, stanu wyjątkowego albo w związku z udziałem Ubezpieczonego w strajkach, zamieszkach, rozruchach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu, sabotażu lub podobnych aktach niepokojów społecznych

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty świadczeń lub ich obniżenia opisane są w §4–5, §15–16 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroka, Tunezji i Izraela (szkody powstałe na terytorium Gruzji nie są objęte umową ubezpieczenia)

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 • zgłoszenie szkody nie później niż w ciągu 7 dni poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta Warty
 • przekazanie wszystkich niezbędnych informacji zgodnie z wymogami OWU
 • złagodzenie skutków nieszczęśliwego wypadku przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej, zaleconemu leczeniu lub rehabilitacji

Szczegółowe informacje na temat obowiązków podane są w §15 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być płatna gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, zgodnie z ustaleniami w umowie ubezpieczenia. Wysokość rat składki i terminy płatności są określone w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie.

Ochrona ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta
 • z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty bądź całkowitego zniszczenia pojazdu
 • z dniem wyrejestrowania pojazdu
 • z dniem rejestracji pojazdu za granicą Rzeczypospolitej Polskiej
 • z dniem przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów
 • w przypadku przewłaszczenia lub zbycia pojazdu – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności pojazdu
 • z dniem odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w przypadkach określonych w OWU
 • z upływem ostatniego dnia dodatkowego 7 dniowego terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty w przypadku nieuregulowania płatności z tytułu kolejnej raty składki

Szczegółowe informacje na temat okresu ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w §6 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

Od umowy można, odstąpić składając pisemne powiadomienie w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy
 • 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy - w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon) Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §6–7 OWU.

Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia