Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: UBEZPIECZENIE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ ORAZ NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (Dział II, Grupa 1)

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ ORAZ NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH o symbolu C3353 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 26 czerwca 2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie osobowe gwarantujące ochronę ubezpieczeniową dzieciom, młodzieży szkolnej i akademickiej, nauczycielom, pracownikom placówek oświatowych w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą oraz świadczeń assistance w kraju. Dodatkowo dla nauczycieli istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w kraju oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków – w dwóch wariantach do wyboru:
  • obejmuje stały uszczerbek na zdrowiu, śmierć Ubezpieczonego, naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych
  • obejmuje zakres z wariantu 1. z rozszerzeniem o następstwa nieszczęśliwych wypadków w wyniku zawału serca i udaru mózgu, i dodatkowo czasową niezdolność do pracy/nauki (zasiłek dzienny) oraz leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • świadczenia assistance dla ucznia i nauczyciela (suma ubezpieczenia: 5 000 zł) m.in.:
  • wizyta lekarza pierwszego kontaktu (wyłącznie dla dzieci ze żłobków i przedszkoli)
  • transport medyczny
  • organizacja wizyty u lekarza specjalisty
  • wizyta pielęgniarki
  • dostawa leków, sprzętu rehabilitacyjnego
  • korepetycje z wybranych przedmiotów (tylko dla uczniów)
  • wizyta u lekarza psychologa
  • usługi rehabilitacyjne (tylko dla nauczycieli)
 • odpowiedzialność cywilna nauczyciela na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody osobowe i rzeczowe (suma ubezpieczenia: 20 000 zł)
 • odpowiedzialność cywilna placówki oświatowej (suma ubezpieczenia: 100 000 zł)

Szczegółowy opis przedmiotu, zakresu ochrony i sum ubezpieczenia został omówiony w §1, §3, §4, §6, §11, §12, §14, §17 i §21 OWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Warta nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:

 • chorób zawodowych, przewlekłych lub chronicznych ûprofesjonalnego i wyczynowego uprawiania sportów ûnapadów epileptycznych
 • zaburzeń psychicznych
 • usiłowania lub popełnienia przestępstwa
 • chorób tropikalnych
 • działań wojennych lub stanu wyjątkowego ûposługiwania się wszelkiego rodzaju ogniami sztucznymi, petardami, materiałami wybuchowymi itp.
 • spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających

Pozostałe informacje zawarte są w §7, §13, §18, §19, §20, §35 OWU.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 • szkody spowodowane umyślnie szkody powstałe w wyniku udziału w zamieszkach, rozruchach, bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej)
 • szkody powstałe w przypadku prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów bez wymaganych prawem uprawnień
 • szkody powstałe w wyniku usiłowania lub popełnienia samobójstwa (nie dotyczy dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 20. roku życia, z wyłączeniem młodzieży akademickiej oraz kształcącej się w systemie zaocznym lub wieczorowym)
 • świadczenia assistance nie przysługują studentom studiów zaocznych, wieczorowych, uczniom szkół wieczorowych i dla pracujących oraz pracownikom placówek oświatowych

Pozostałe informacje zawarte są w §7, §13, §18, §19, §20, §35 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
 • w zakresie odpowiedzialności cywilnej nauczyciela i placówki oświatowej oraz usług assistance – teren Rzeczypospolitej Polskiej

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 • w przypadku powstania szkody:
  • niezwłoczne uzyskanie pomocy lekarskiej
  • uzyskanie dokumentów potwierdzających okoliczności nieszczęśliwego wypadku
  • zgłoszenie szkody w ciągu 14 dni od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku
  • poddanie się zabiegom rehabilitacyjnym zaleconym przez lekarza w celu zmniejszenia dysfunkcji organów dotkniętych uszczerbkiem na zdrowiu

Szczegółowe informacje podane są w §8, §15 i §22 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę opłaca się jednorazowo w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie i trwa do dnia wskazanego jako koniec okresu ubezpieczenia.

Ponadto ochrona kończy się z chwilą śmierci Ubezpieczonego z innej przyczyny niż nieszczęśliwy wypadek oraz po zakończeniu nauki w danej placówce (nie dotyczy okresu wakacji następującego bezpośrednio po zakończeniu nauki).

W odniesieniu do absolwentów szkół średnich podejmujących naukę w szkołach wyższych odpowiedzialność Warty kończy się po upływie 30 dni od daty wskazanej jako koniec okresu ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w §25 i §26 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

Umowa może być wypowiedziana przez Ubezpieczającego na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający może odstąpić od niej za pomocą pisemnego powiadomienia:

 • w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 7 dni, gdy jest przedsiębiorcą
 • w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon) – w terminie 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §28 i §29 OWU.

Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia