Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: WARTA NNW (Dział II, Grupa 1)

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Warta NNW o symbolu C6252 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 26 czerwca 2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Warta NNW to ubezpieczenie osobowe gwarantujące ochronę ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków osobom fizycznym na terenie całego świata z możliwością dokupienia dodatkowych opcji, o których mowa w dalszej części karty. Umowa zawierana jest na rzecz osób do 67. roku życia (z wyłączeniem Pakietu FIRMA i Pakietu PODRÓŻNIK).

Pakiety FIRMA i PODRÓŻNIK są skierowane do wybranych grup klientów:

 • Pakiet FIRMA został przygotowany dla pracowników zatrudnionych w firmie liczącej minimum 6 osób – znajdujących się w grupach ryzyk I-II (grupa ryzyka to grupa wynikająca z rodzaju wykonywanej pracy – szczegółowe omówienie grup ryzyk znajduje się w §2 OWU)
 • Pakiet PODRÓŻNIK zawierany jest na rzecz uczestników zorganizowanych imprez wypoczynkowych (wycieczek, wczasów, kolonii/obozów dziecięcych i młodzieżowych, pielgrzymek oraz kuracjuszy w sanatoriach) i integracyjnych liczących minimum 10 osób, na maksymalnie 30 dni.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Zakres podstawowy:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (stały uszczerbek na zdrowiu, śmierć, naprawa lub nabycie protez i środków pomocniczych, przeszkolenie zawodowe inwalidów)

Zakres dodatkowy:

 • całkowita niezdolność do pracy
 • zasiłek dzienny
 • koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w Rzeczypospolitej Polskiej
 • dzienne świadczenie szpitalne
 • operacja plastyczna
 • opieka medyczna (rekonwalescencja, rehabilitacja, pomoc psychologa)
 • bagaż podróżny (przedmioty osobistego użytku wraz z walizkami, torbami, plecakami, w których są przewożone w trakcie podróży, przenośny sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, sprzęt fotograficzny, kamery, przenośne odtwarzacze muzyki i filmów wraz ze słuchawkami, a także ładowarki do tych przedmiotów)

Umowa ubezpieczenia może być rozszerzona o:

 • zawał serca, udar mózgu
 • choroby tropikalne
 • działania wojenne lub stan wyjątkowy
 • zawodowe uprawianie sportu

Przedmiot, zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz sumy ubezpieczenia zostały szczegółowo określone w §1, §3, §4 §8, §9 i §10 OWU.

Dodatkowo w Załączniku nr 1 do OWU określono zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej (NNW OSP).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Warta nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:

 • chorób przewlekłych i chorób zawodowych
 • napadów epileptycznych
 • zaburzeń nerwowych lub psychicznych
 • usiłowania lub popełnienia przestępstwa, samobójstwa lub samookaleczenia
 • posługiwania się wszelkiego rodzaju ogniami sztucznymi, petardami itp. środkami

Warta nie odpowiada za następujące przedmioty w ramach bagażu podróżnego:

 • dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie,
 • pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty
 • środki transportu, w tym rowery
 • namioty i wiatrochrony
 • sprzęt sportowy
 • sprzęt pływający, jak np. pontony, rowery wodne itp.
 • broń wszelkiego rodzaju

Pozostałe informacje zawarte są w §5 i §11 OWU.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 • szkody spowodowane umyślnie
 • szkody powstałe w wyniku udziału w zamieszkach, rozruchach, bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej), aktach terroryzmu
 • szkody powstałe w przypadku prowadzenia środków transportu bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień
 • szkody powstałe podczas przebywania na obszarach, na których obowiązuje zakaz poruszania się bądź korzystania z nich, tj. szlaki turystyczne, trasy zjazdowe, akweny itp.

Pozostałe informacje zawarte są w §5 i §11 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 • w przypadku powstania szkody:
  • niezwłoczne uzyskanie pomocy lekarskiej
  • uzyskanie dokumentacji lekarskiej stwierdzającej rozpoznanie (diagnoza lekarska)
  • zgłoszenie szkody do Centrum Obsługi Klienta Warty nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku

Szczegółowe informacje podane są w §6 i §12 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę opłaca się jednorazowo w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku umów rocznych, przy składce przekraczającej 1 000 zł dopuszcza się możliwość opłacenia składki w dwóch lub czterech ratach. Składka jest płatna zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia: gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień.

Ochrona kończy się z upływem okresu wskazanego na polisie lub z chwilą śmierci klienta z innej przyczyny niż nieszczęśliwy wypadek, a także w przypadku braku zapłaty przez klienta kolejnej raty składki po upływie 7 dni od otrzymania wezwania od Warty.

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w §16 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

Umowa może być wypowiedziana przez Ubezpieczającego na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający może odstąpić od niej za pomocą pisemnego powiadomienia:

 • w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 7 dni, gdy jest przedsiębiorcą
 • w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon) – w terminie 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §16 OWU.

Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia