Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: WARTA DOM KOMFORT (Dział II, Grupy: 1, 8, 9, 13, 16, 18)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Warta Dom Komfort o symbolu C7181 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 13 marca 2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Warta Dom Komfort to ubezpieczenie mieszkania lub domu, również w trakcie budowy, gwarantujące najszerszą ochronę w Warcie. Jest to propozycja dla klientów, którzy są zainteresowani kompleksową ochroną ubezpieczeniową w formule all risks, czyli od wszystkich zdarzeń nieujętych w katalogu wyłączeń.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • dom jednorodzinny
 • lokal mieszkalny lub stałe elementy lokalu
 • dom letniskowy
 • ruchomości domowe
 • garaż lub inny budynek
 • mała architektura
 • elementy w budowie

chronione na wypadek typowych zdarzeń, m.in. pożaru, zalania, dewastacji, przepięcia, stłuczenia, kradzieży z włamaniem, rabunku, a także innych zdarzeń określonych w §5, niewyłączonych wyraźnie w OWU

Dodatkowo chronione mogą być również:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • sprzęt oraz rower poza domem
 • utrata czynszu lub pracy
 • nieuprawnione użycie karty
 • nagrobki
 • roślinność ogrodowa

w zakresie zdarzeń losowych wskazanych w §22, §27, §31, §36, §40, §45, §49, §53 OWU

oraz

 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym w zakresie szkód powstałych lub spowodowanych w związku z posiadaniem domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, amatorskim uprawianiem sportu, posiadaniem zwierząt domowych oraz innych wskazanych w §16 OWU

Suma ubezpieczenia

 • z zastrzeżeniem OWU, sumę ubezpieczenia/sumę gwarancyjną określa klient. Wyjątkiem jest ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty, w którym suma ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych 150 euro
 • suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Warty

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • przedmiotów, do których klient nie posiada tytułu prawnego
 • tuneli foliowych
 • utraty informacji zapisanych na nośnikach danych
 • domu letniskowego, garażu i innego budynku znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych
 • ruchomości domowych znajdujących się w budynku w budowie
 • oraz pozostałych wskazanych w §7, §14, §18, §24, §28, §33, §37, §41,§46, §50, §54 OWU

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Szkody wynikające:

 • z braku przeglądów technicznych, badań okresowych lub innych obowiązków, do których zobowiązują właściciela nieruchomości przepisy prawa

Szkody powstałe w wyniku:

 • powodzi – przez okres 30 dni od dnia zawarcia nowej umowy ubezpieczenia
 • umyślnego działania klienta lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
 • przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów ubezpieczenia poza rozbiciem szklanych elementów w domu, spowodowaniem wybuchu i innymi wyjątkami wskazanymi w §7 OWU
 • zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych przez niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory
 • dewastacji oraz kradzieży z włamaniem i rabunku materiałów opałowych

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia wskazane zostały w §7, §14, §18, §24, §28, §33, §37,§41, §46, §50, §54 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, iż:

 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje ochroną teren całego świata z wyłączeniem terytorium USA i Kanady, chyba że zakres został odpowiednio rozszerzony
 • ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie sprzętu poza domem oraz ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty obejmuje teren całego świata

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

 • podanie aktualnych danych, niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia, zgodnie ze stanem faktycznym i według najlepszej wiedzy, na dzień składania wniosku (Ubezpieczający)
 • opłacenie składki z góry za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w polisie (Ubezpieczający)
 • zawiadomienie Warty o wszelkich zmianach okoliczności, podanych podczas zawierania umowy ubezpieczenia (Ubezpieczający/Ubezpieczony)
 • użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów (Ubezpieczony)
 • powiadomienie Policji o każdym przypadku kradzieży z włamaniem, usiłowania lub dokonania rabunku, dewastacji, wypadku rowerowego z udziałem pojazdu mechanicznego w ruchu drogowym, w następstwie którego klient doznał obrażeń ciała, a także utraty przedmiotów ubezpieczenia podczas akcji ratowniczej, nie później niż w ciągu 12 godzin od ujawnienia się zdarzenia (Ubezpieczony)
 • zgłoszenie szkody do Centrum Obsługi Klienta Warty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia szkody lub uzyskania informacji o niej (Ubezpieczony)

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §57-67 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub później, jeżeli takie były ustalenia w umowie ubezpieczenia, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia: jednorazowo lub w ratach, gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień (płatność po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej).

Umowa rozwiązuje się i odpowiedzialność Warty ustaje wraz z:

 • upływem okresu ubezpieczenia
 • chwilą zakończenia budowy w odniesieniu do elementów w budowie
 • upływem terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty (w przypadku braku opłacenia kolejnej raty składki)
 • chwilą poinformowania o wyczerpaniu sum ubezpieczenia
 • chwilą wypłaty odszkodowania za całkowite zniszczenie lub utratę wszystkich przedmiotów ubezpieczenia

W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli prawa z umowy nie zostały przeniesione na nabywcę, umowa ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w §59 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

Od umowy ubezpieczenia można odstąpić za pomocą pisemnego powiadomienia w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy
 • 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy - w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon)

Umowę ubezpieczenia NNW można wypowiedzieć w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §59 OWU.

Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia