Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: WARTA DOM (Dział II, Grupy: 1, 8, 9, 13, 16, 18)

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA DOM o symbolu C7171 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 13 marca 2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Warta Dom to oferta dla klientów, którzy chcą dopasować ochronę domu do własnych potrzeb poprzez elastyczny wybór zakresu ubezpieczenia, zapewniając sobie i rodzinie spokój oraz bezpieczeństwo.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • dom jednorodzinny
 • lokal mieszkalny lub stałe elementy lokalu
 • dom letniskowy
 • ruchomości domowe
 • garaż lub inny budynek
 • mała architektura

chronione na wypadek typowych zdarzeń, tj.: pożaru, zalania, silnego wiatru, przepięcia, stłuczenia, uderzenia pioruna, a także innych zdarzeń określonych w §4 OWU

dodatkowo chronione mogą być również:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • sprzęt oraz rower poza domem
 • utrata czynszu
 • nagrobki

w zakresie zdarzeń losowych wskazanych w §21, §26, §30, §35, §39 OWU

oraz

 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym w zakresie szkód powstałych lub spowodowanych w związku z posiadaniem domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, amatorskim uprawianiem sportu, posiadaniem zwierząt domowych oraz innych wskazanych w §15 OWU

suma ubezpieczenia:

 • z zastrzeżeniem OWU, sumę ubezpieczenia/sumę gwarancyjną określa klient
 • suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Warty

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • przedmiotów, do których klient nie posiada tytułu prawnego
 • tuneli foliowych, szklarni
 • domu letniskowego, garażu i innego budynku znajdującego się na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych
 • ruchomości domowych znajdujących się na niezabudowanych balkonach, loggiach, tarasach oraz w budynku w trakcie budowy
 • utraty informacji zapisanych na nośnikach danych
 • oraz pozostałych wskazanych w §6, §13, §17, §23, §27, §32, §36, §40 OWU

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Szkody wynikające:

 • z braku przeglądów technicznych, badań okresowych lub innych obowiązków, do których zobowiązują właściciela nieruchomości przepisy prawa

Szkody powstałe w wyniku:

 • powodzi – przez okres 30 dni od dnia zawarcia nowej umowy ubezpieczenia
 • umyślnego działania klienta lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
 • zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych przez niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory
 • dewastacji oraz kradzieży z włamaniem i rabunku materiałów opałowych

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia wskazane zostały w §6, §13, §17, §23, §27, §32, §36, §40 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, iż:

 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje ochroną teren całego świata z wyłączeniem terytorium USA i Kanady
 • ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie sprzętu poza domem obejmuje teren całego świata

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

 • podanie aktualnych danych, niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie ze stanem faktycznym i według najlepszej wiedzy na dzień składania wniosku (Ubezpieczający)
 • opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w polisie (Ubezpieczający)
 • zawiadomienie Warty o wszelkich zmianach okoliczności podanych podczas zawierania umowy ubezpieczenia (Ubezpieczający/Ubezpieczony)
 • użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów (Ubezpieczony)
 • powiadomienie Policji o każdym przypadku kradzieży z włamaniem, usiłowania lub dokonania rabunku, dewastacji, wypadku rowerowego z udziałem pojazdu mechanicznego w ruchu drogowym, w następstwie którego klient doznał obrażeń ciała, a także utraty przedmiotów ubezpieczenia podczas akcji ratowniczej, nie później niż w ciągu 12 godzin od ujawnienia się zdarzenia (Ubezpieczony)
 • zgłoszenie szkody do Centrum Obsługi Klienta Warty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia szkody lub uzyskania informacji o niej (Ubezpieczony)

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §43–51 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub później, jeżeli takie były ustalenia w umowie ubezpieczenia, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia: jednorazowo lub w ratach, gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień (płatność po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej).

Umowa rozwiązuje się i odpowiedzialność Warty ustaje z:

 • upływem okresu ubezpieczenia
 • upływem terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty (w przypadku braku opłacenia kolejnej raty składki)
 • chwilą poinformowania o wyczerpaniu sum ubezpieczenia
 • chwilą wypłaty odszkodowania za całkowite zniszczenie lub utratę wszystkich przedmiotów ubezpieczenia

W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli prawa z umowy nie zostały przeniesione na nabywcę, umowa ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w §45 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

Od umowy ubezpieczenia można odstąpić za pomocą pisemnego powiadomienia w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy
 • 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy - w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon)
  • Umowę ubezpieczenia NNW można wypowiedzieć w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

   Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §45 OWU.

Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia