Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: AUTOCASCO dla Programu WARTA KLASYKI (Dział II, Grupa 03)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia AC dla Programu WARTA KLASYKI o symbolu C6631 (zwanych dalej SWU). Powyższe SWU obowiązują od dnia 2 lutego 2016 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenia AC dla Programu Warta Klasyki to ubezpieczenie samochodów osobowych w wieku co najmniej 25 lat. Warta Klasyki to ubezpieczenie autocasco dla tzw. oldtimerów, którego zakres został dopasowany do specyfiki tego rodzaju samochodów. Ochrona obejmuje nie tylko uszkodzenia pojazdu, ale i kradzież. Ubezpieczenie to jest oferowane w formule all risks. Oznacza to, że ochroną objęte są wszystkie szkody z wyjątkiem tych wyraźnie wyłączonych w warunkach ubezpieczenia.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • samochody osobowe zarejestrowane na stałe w Polsce, w wieku co najmniej 25 lat i o wartości rynkowej nie mniejszej niż 10 000 zł

W ramach Warta Klasyki samochody ubezpieczane są w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco Standard (OWU) o symbolu C6201 z zastosowaniem warunków szczególnych uwzględniających m.in.:

 • wartość samochodu ustalona przez klienta wspólnie z rzeczoznawcą Warty przy zawieraniu umowy, określana w profesjonalnej ekspertyzie jest niezmienna przez cały okres trwania umowy
 • w razie przeprowadzenia naprawy uszkodzonego pojazdu Warta zrefunduje poniesione koszty nawet do 100% wartości samochodu

Suma ubezpieczenia odpowiada wartości ubezpieczonego pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia AC dla Programu Warta Klasyki zawarty jest w §2–3 OWU oraz §1 SWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • samochodów zarejestrowanych poza granicami Polski
 • pojazdów innych niż samochody osobowe
 • samochodów w wieku niższym niż 25 lat

Szczegółowe informacje o zakresie nieobjętym ochroną znajdują się w §4 OWU.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Warta nie odpowiada za szkody:

 • o wartości poniżej 5% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niż 1 000 zł
 • powstałe podczas kierowania przez osobę inną niż Ubezpieczony lub wskazaną w umowie osobę upoważnioną
 • powstałe podczas kierowania pojazdem, po przekroczeniu rocznego limitu przebiegu – 6 000 km
 • powstałe podczas jazd terenowych – poza drogami
 • powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych i treningów do tych jazd, rozumianych jako jazdy o charakterze rywalizacji sportowej, w tym tych z pomiarem czasów przejazdu, jak konkursowe jazdy samochodem (KJS), wyścigi samochodowe (w tym wyścigi pojazdów zabytkowych, rajdy samochodowe mistrzostw Polski, rajdy okręgowe, rajdy terenowe, wyścigi torowe oraz wyścigi górskie)

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia opisane są w §4–5 i §13 OWU oraz §1 SWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich z wyjątkiem państw leżących na wschód od Rzeczypospoitej Polskiej, tj. Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy, a także Mołdawii i Turcji

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należą:

 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • zawiadamianie Warty na piśmie, w czasie trwania umowy, o zmianach ww. okoliczności, w szczególności takich jak utrata kluczyków
 • opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 • w przypadku zajścia szkody przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, użycie dostępnych środków w celu ratowania samochodu, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
 • zgłoszenie szkody nie później niż w ciągu 7 dni poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta Warty. W razie kradzieży samochodu należy powiadomić Wartę nie później niż następnego dnia roboczego oraz Policję w ciągu 12 godzin od uzyskania informacji o szkodzie.
 • w przypadku uszkodzenia samochodu za granicą, uzyskanie zgody Warty na jego naprawę poza Polską
 • postępowanie zgodnie z dyspozycjami Centrum Obsługi Klienta Warty

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §5, §12–13, §16–17 OWU oraz §1 SWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być płatna gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, zgodnie z ustaleniami w umowie ubezpieczenia. Wysokość rat składki i terminy płatności są określane w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie.

Ochrona ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta
 • z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na kradzieży bądź całkowitym zniszczeniu pojazdu
 • z dniem udokumentowania nieobjętej ubezpieczeniem szkody polegającej na trwałej i zupełnej utracie samochodu
 • z dniem odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w przypadkach określonych w OWU
 • z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia w wyniku wypłaty odszkodowań
 • w przypadku przewłaszczenia lub zbycia samochodu – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności samochodu

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w §6 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

Od umowy można odstąpić składając pisemne powiadomienie w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy
 • 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy – w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon)

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §6–7 OWU.

Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia