Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: WARTA AUTO-SZYBY (Dział II, Grupa 18)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA AUTO-SZYBY o symbolu C3375 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 1 października 2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Warta Auto-Szyby to ubezpieczenie obejmujące zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych lub zniszczonych szyb pojazdu. Usługi naprawy lub wymiany realizowane są przez wyspecjalizowanego przedstawiciela Warty.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • koszty organizowanych przez Wartę usług naprawy lub wymiany:
  • szyby czołowej,
  • szyb bocznych lub
  • szyby tylnej
  zamontowanych w pojeździe wskazanym w umowie ubezpieczenia
 • ubezpieczenie dotyczy pojazdów, nie starszych niż 20 lat, zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, następujących rodzajów:
  • samochody osobowe
  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
 • suma ubezpieczenia wynosi 4 000 zł i ulega pomniejszeniu o każde wypłacone odszkodowanie

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zawarty jest w §1, §3 i §8 OWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • naprawy lub wymiany szyb przy użyciu szyb oryginalnych dla danej marki pojazdu
 • szyb niebędących szybą czołową, boczną, tylną, w szczególności okien dachowych oraz innych szklanych elementów samochodu (reflektorów, świateł, lusterek itp.)
 • szyb posiadających wcześniejsze uszkodzenia ûuszkodzeń elementów wyposażenia pojazdu, które nie stanowią integralnego elementu konstrukcyjnego szyby, a są związane z nią na stałe, jak: folie antywłamaniowe lub przyciemniające, instalacja alarmowa, czujnik deszczu, lusterka wsteczne i boczne
 • szyb samochodów przeznaczonych do nauki jazdy lub wynajmowanych zarobkowo

Szczegółowe informacje o zakresie nieobjętym ochroną znajdują się w §4 OWU.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Warta nie organizuje i nie pokrywa kosztów usług, jeżeli uszkodzenie lub zniszczenie szyby:

 • spowodowane zostało umyślnie
 • powstało podczas kierowania pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu
 • spowodowane zostało przez kierującego po użyciu alkoholu lub narkotyku, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody
 • powstało podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd
 • związane jest z wadami fabrycznymi szyb lub wadą wykonania pojazdu bądź jego wadliwą naprawą
W przypadku wystąpienia drugiego i każdego następnego zdarzenia objętego ochroną, powodującego konieczność wymiany szyby czołowej Warta pokrywa 70% kosztów wymiany tej szyby, nie więcej jednak niż 70% aktualnej sumy ubezpieczenia.

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia opisane są w §4–5, §8–9 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • ubezpieczenie obejmuje ochroną zdarzenia zaistniałe wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • zawiadamianie Warty w czasie trwania umowy o zmianach ww. okoliczności
 • opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 • w razie zaistnienia szkody niezwłoczne skontaktowanie się z Wartą, nie później niż przed upływem 72 godzin od zaistnienia lub stwierdzenia zdarzenia oraz postępowanie zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez przedstawiciela Warty
 • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia oraz starać się o złagodzenie skutków zdarzenia

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §5, §8–9 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być płatna gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, zgodnie z ustaleniami w umowie ubezpieczenia. Wysokość rat składki i terminy płatności są określone w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie.

Ochrona ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta
 • z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia
 • z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty bądź całkowitego zniszczenia pojazdu
 • z dniem wyrejestrowania pojazdu
 • z dniem rejestracji pojazdu za granicą Rzeczypospolitej Polskiej
 • z dniem przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów
 • w przypadku przewłaszczenia lub zbycia pojazdu – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności pojazdu
 • z dniem odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w przypadkach określonych w OWU
 • z upływem ostatniego dnia dodatkowego 7 dniowego terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty w przypadku nieuregulowania płatności z tytułu kolejnej raty składki
 • z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia OC lub AC Warty, z którą zawarte zostało ubezpieczenie

Szczegółowe informacje na temat okresu ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w §6 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

Od umowy można odstąpić, składając pisemne powiadomienie w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy
 • 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy – w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon)

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §6–7 OWU.

Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia