Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: AUTOCASCO I KRADZIEŻ DLA FLOT SAMOCHODOWYCH (Dział II, Grupa 3)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH (AC/KR) o symbolu C3912 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 2 lutego 2016 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

AC/KR dla flot samochodowych to ubezpieczenia kierowane do przedsiębiorców użytkujących i deklarujących do ubezpieczenia co najmniej 5 pojazdów. AC/KR to ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży, gwarantujące ochronę dopasowaną do potrzeb klienta. W zależności od oczekiwań i możliwości finansowych klienta dostępne są różne opcje ubezpieczenia począwszy od pełnego wariantu umożliwiającego naprawę w autoryzowanych stacjach obsługi (ASO) z opcją Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia, która nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy, aż po tańsze warianty uwzględniające możliwość wprowadzenia franszyz, udziałów własnych, redukcji sumy ubezpieczenia czy procentowego pomniejszenia wartości części.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • pojazdy wraz z wyposażeniem ubezpieczamy od uszkodzeń, całkowitego zniszczenia, ryzyka utraty jego elementów oraz kradzieży
 • ubezpieczenie AC/KR zawierane jest w formule all risks czyli obejmuje wszelkie zdarzenia nieujęte w wyłączeniach odpowiedzialności w OWU
 • ubezpieczeniem mogą być objęte wszystkie pojazdy bez względu na ich rodzaj, wiek i wartość

Suma ubezpieczenia odpowiada wartości ubezpieczonego pojazdu w danym momencie trwania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczeń AC/KR zawarty jest w §3 i §4 OWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • pojazdów zarejestrowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • awarii pojazdu
 • przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 Kodeksu karnego
 • wyposażenia dodatkowego niewymienionego w dokumencie ubezpieczenia

Szczegółowe informacje o zakresie nieobjętym ochroną znajdują się w §3 i §5 OWU.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Warta nie odpowiada za szkody:

 • spowodowane umyślnie
 • powstałe podczas kierowania pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu
 • spowodowane przez kierującego po użyciu alkoholu lub narkotyku, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody
 • powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd
 • w ogumieniu, chyba że zostało uszkodzone przez osoby trzecie lub łącznie z innymi elementami pojazdu podczas szkody
 • powstałe na skutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia opisane są w §5, §6, §13, §15 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroka, Tunezji i Izraela (szkody powstałe na terytorium Gruzji nie są objęte ubezpieczeniem)

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności oraz informacji, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • zawiadomienie Warty w trakcie trwania umowy o zmianach ww. okoliczności, w szczególności takich jak utrata kluczyków lub urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą czy zmiana sposobu użytkowania pojazdu; zawiadomienia należy dokonać na piśmie, niezwłocznie po uzyskaniu o nich wiadomości
 • opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 • w przypadku zajścia szkody przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, użycie dostępnych środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
 • zgłoszenie szkody nie później niż w ciągu 7 dni od jej powstania poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta Warty; kradzież pojazdu należy zgłosić nie później niż w ciągu 12 godzin od uzyskania o niej informacji na policję oraz w ciągu 24 godzin do Warty
 • w przypadku uszkodzenia pojazdu za granicą, uzyskanie zgody Warty na jego naprawę poza Rzeczpospolitą Polską
 • postępowanie zgodnie z dyspozycjami Centrum Obsługi Klienta Warty

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków podane są w §6, §12–15, §17, §19, §24 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach, gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym.

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub w terminie późniejszym – wysokość rat składki i terminy płatności są określone w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie.

Ochrona ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta
 • z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na kradzieży bądź całkowitym zniszczeniu pojazdu
 • z dniem udokumentowania nieobjętej ubezpieczeniem szkody polegającej na trwałej i zupełnej utracie pojazdu
 • w przypadku przewłaszczenia lub zbycia pojazdu – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności pojazdu. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku, gdy prawo własności przechodzi na dotychczasowego użytkownika
 • z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia na skutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań
 • z dniem odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w przypadkach określonych w OWU

Szczegółowe informacje na temat okresu ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w §9 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

Od umowy można odstąpić składając pisemne powiadomienie w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy - osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy - przedsiębiorcy

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §9 OWU.

Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia