Słownik ubezpieczeniowy

Zabezpieczenia własne

Zabezpieczenia własne to zabezpieczenia antywłamaniowe, których zadaniem jest utrudnienie włamania do nieruchomości. Ich posiadanie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy ubezpieczenia mieszkania czy domu jednorodzinnego na wypadek kradzieży z włamaniem. Szczegółowe informacje na temat wymaganych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) zabezpieczeń własnych zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) oferowanej przez niego polisy.

Dowiedz się więcej o : Zabezpieczenia własne

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to świadczenie wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe na rzecz poszkodowanego z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy (np. z ubezpieczenia OC komunikacyjnego). Jest to sposób wynagrodzenia poszkodowanemu doznanej przez niego z winy sprawcy krzywdy.

Dowiedz się więcej o : Zadośćuczynienie


Zakres terytorialny ubezpieczenia

Zakres terytorialny ubezpieczenia to termin stosowany na określenie terytorium, na którym dana polisa działa. Na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia, w razie wystąpienia zdarzenia zawartego w zakresie ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania. Poprzez określenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia dane zdarzenie może mieć miejsce na terytorium RP i/lub poza jej granicami.

Dowiedz się więcej o : Zakres terytorialny ubezpieczenia


Zielona Karta (ZK)

Zielona Karta (ZK), czy inaczej Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami RP – na terytorium państw, w których posiadanie Zielonej Karty jest obowiązkowe.

Dowiedz się więcej o : Zielona Karta (ZK)