Słownik ubezpieczeniowy

Wadium

Niegdyś organizatorzy przetargów oraz aukcji borykali się z poważnym problemem. Był nim brak możliwości skutecznego zabezpieczenia swojego przedsięwzięcia. Dopiero zmiany w regulacjach prawnych sprawiły, że aktualnie cała procedura odbywa się według ściśle określonych zasad. Szczególne znaczenie pod tym względem miało wprowadzenie zabezpieczenia finansowego w postaci wadium. Każdy podmiot wpłacana określoną kwotę zanim przystąpi do przetargu. Dokonanie wpłaty oznacza zobowiązanie się do wypełnienia złożonej oferty. Dzięki temu interesy organizatora zostają zabezpieczone. Jaką jeszcze rolę pełni wadium we współczesnym biznesie?

Dowiedz się więcej o: Wadium

Warsztat autoryzowany (ASO)

Warsztat autoryzowany, czy inaczej autoryzowana stacja obsługi (ASO), to warsztat samochodowy, który działa w ramach sieci dealerskiej producenta danej marki pojazdu. Naprawa samochodu w warsztacie autoryzowanym jest dokonywana zgodnie z wymogami jak też standardami producenta tego pojazdu. I przy wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych, tj. sygnowanych logo i numerem katalogowym producenta tego pojazdu.

Dowiedz się więcej o: Warsztat autoryzowany (ASO)

Wartość odtworzeniowa

Wartość odtworzeniowa to termin obecny w polisach, których przedmiotem ubezpieczenia jest mienie. Oznacza sposób wyceny mienia po szkodzie. Wyliczenie odszkodowania według wartości odtworzeniowej pozwala na przywrócenie mienia do stanu sprzed szkody – nowego, ale nie ulepszonego. Inaczej mówiąc, w razie szkody towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie w kwocie, która odpowiada kosztom odtworzenia mienia lub zastąpienia go nowym, ale o takich samych lub podobnych parametrach.

Dowiedz się więcej o: Wartość odtworzeniowa

Wiek polisowy

Wiek polisowy to termin obecny w ubezpieczeniu na życie (zarówno ochronnym, oszczędnościowym, jak i ochronno-oszczędnościowym). Oznacza wiek wymagany do zawarcia umowy ubezpieczenia. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danej polisy na życie.Wiek polisowy – wyjaśnienie definicji

Dowiedz się więcej o: Wiek polisowy

Wniosek ubezpieczeniowy

Wniosek ubezpieczeniowy to wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia. Jest to oferta składana towarzystwu ubezpieczeniowemu przez klienta (zwanego ubezpieczającym), który poszukuje ochrony ubezpieczeniowej. Wniosek ubezpieczeniowy może być sformułowany pisemnie lub słownie przez telefon, przy wykorzystaniu urządzeń do nagrywania dźwięku.

Dowiedz się więcej o: Wniosek ubezpieczeniowy

Wykup polisy

Wykup polisy to prawo ubezpieczającego do rezygnacji z ubezpieczenia mieszanego na życie przed oznaczonym w umowie ubezpieczenia końcem okresu ubezpieczenia. Na tej podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) jest zobowiązane do wypłaty na rzecz ubezpieczającego kwoty wykupu. Co jednak ważne, na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia. Szczegółowe informacje na temat wykupu polisy zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danej polisy.

Dowiedz się więcej o: Wykup polisy

Wypadek drogowy

Wypadek drogowy to zdarzenie, które jest wynikiem nieumyślnego naruszenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Aby dana sytuacja została uznana za wypadek, musi dojść do spełnienia dwóch warunków. Pierwszym z nich jest zniszczenie mienia, czyli po prostu uszkodzenie pojazdu. Z kolei drugi warunek to śmierć albo poważny uszczerbek na zdrowiu jednego lub kilku uczestników zdarzenia. Jakie regulacje prawne obowiązują w tym przypadku?

Dowiedz się więcej o: Wypadek drogowy

Wypadek ubezpieczeniowy

Wypadek ubezpieczeniowy to przewidziane w zakresie ubezpieczenia zdarzenie losowe, którego wystąpienie w okresie ubezpieczenia zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do spełnienia umówionego świadczenia (np. do wypłaty odszkodowania). Stąd zakres ubezpieczenia to w rzeczywistości katalog wypadków ubezpieczeniowych. Jest on określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danej polisy.

Dowiedz się więcej o: Wypadek ubezpieczeniowy

Wypowiedzenie OC

Wypowiedzenie OC to procedura stosowana w sytuacji, gdy kierowca chce całkowicie zrezygnować z wykupionej polisy lub nie ma zamiaru jej przedłużać. Rezygnacja z ubezpieczenia jest naprawdę prosta i przebiega bardzo szybko. Kierowca musi jednak pamiętać o tym, aby przestrzegać określonych terminów związanych z wypowiedzeniem. Jakie zasady obowiązują w przypadku takiej procedury?

Dowiedz się więcej o: Wypowiedzenie OC

Wyłudzenie odszkodowania

Wyłudzenie odszkodowania to świadome działanie na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego (TU). Polega na poświadczeniu nieprawdy w celu otrzymania nienależnego odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia. Jest to czyn karalny. Zarówno ten, kto dopuszcza się wyłudzenia odszkodowania, jak i ten, kto mu pomaga, może być za niego skazany. Nawet jeżeli ostatecznie nie doszło do wypłaty pieniędzy z polisy. Jest to spowodowane tym, że już samo złożenie w TU wniosku o wypłacenie nienależnego odszkodowania stanowi przestępstwo.

Dowiedz się więcej o: Wyłudzenie odszkodowania