Słownik ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie to narzędzie gospodarcze, które pozwala osobie ubezpieczonej na wyrównanie uszczerbku finansowego (rozumianego jako konieczność pokrycia strat lub konieczność poniesienia dodatkowych nakładów) spowodowanego określonym zdarzeniem losowym. Bo na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia finansowe konsekwencje takiego zdarzenia przejmuje na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe.

Dowiedz się więcej o : Ubezpieczenie

Ubezpieczenie All Risks

Ubezpieczenie All Risks w dosłownym tłumaczeniu oznacza ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Jest to formuła stosowana w ubezpieczeniach dobrowolnych, w szczególności w polisach, których przedmiotem ubezpieczenia jest mienie (np. ubezpieczenie mieszkania/domu, ubezpieczenie samochodu Autocasco). Ubezpieczenie All Risks gwarantuje odszkodowanie w przypadku szkód spowodowanych każdym zdarzeniem o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli ubezpieczonego. Pod warunkiem jednak, że zdarzenie to nie stanowi wyłączenia odpowiedzialności wyraźnie określonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe w warunkach umowy ubezpieczenia (OWU).

Dowiedz się więcej o : Ubezpieczenie All Risks

Ubezpieczenie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Ubezpieczenie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego to bardzo ciekawy rodzaj świadczenia. Taka polisa zapewnia m.in. ochronę nieruchomości i innych obiektów należących do danego samorządu. Co więcej, ubezpieczenie w niektórych sytuacjach umożliwia pokrycie roszczeń wysuwanych przez mieszkańców. Jakie świadczenia wchodzą w zakres polisy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego?

Dowiedz się więcej o : Ubezpieczenie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Ubezpieczenie kradzieżowe Auto Casco

Ubezpieczenie kradzieżowe Auto Casco to dobrowolna polisa komunikacyjna. Gwarantuje odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu mechanicznego, w tym jego części lub elementów wyposażenia. Pod warunkiem jednak, że pojazd mechaniczny jest wyposażony w sprawne urządzenia antykradzieżowe. Ubezpieczenie kradzieżowe Auto Casco jest oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe jako samodzielna polisa albo uzupełnienie do ubezpieczenia wypadkowego Auto Casco.

Dowiedz się więcej o : Ubezpieczenie kradzieżowe Auto Casco

Ubezpieczenie leczenia szpitalnego

Ubezpieczenie leczenia szpitalnego to polisa, której przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłacenia na rzecz ubezpieczonego świadczenia za pobyt w szpitalu spowodowany zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, do którego doszło w okresie ubezpieczenia. Otrzymane środki pieniężne ubezpieczony ma prawo przeznaczyć na dowolny cel. Ubezpieczenie leczenia szpitalnego funkcjonuje jako samodzielna polisa lub umowa dodatkowa (rozszerzenie zakresu ubezpieczenia), na przykład przy ubezpieczeniu na życie czy prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dowiedz się więcej o : Ubezpieczenie leczenia szpitalnego

Ubezpieczenie mieszane

Ubezpieczenie mieszane to ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Jest to produkt o charakterze ochronno-oszczędnościowym. Spełnia równocześnie dwie funkcje — ochrony ubezpieczeniowej i oszczędzania. Stąd składka ubezpieczenia mieszanego jest częściowo przeznaczana na ochronę, a częściowo na oszczędzanie poprzez inwestowanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Dowiedz się więcej o : Ubezpieczenie mieszane

Ubezpieczenie na cudzy rachunek

Ubezpieczenie na cudzy rachunek to umowa ubezpieczenia, w której kto inny jest ubezpieczającym, a kto inny ubezpieczonym. Umowa ubezpieczenia jest zawierana przez ubezpieczającego. Stąd jest on zobowiązany do opłacenia składki ubezpieczeniowej. Ale ochrona ubezpieczeniowa z woli ubezpieczającego obejmuje dobra osoby trzeciej – ubezpieczonego. Dlatego, w razie wystąpienia określonego w umowie ubezpieczenia zdarzenia losowego, ubezpieczyciel jest zobowiązany do spełnienia umówionego świadczenia na rzecz tej osoby trzeciej. Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek jest umocowana w kodeksie cywilnym.

Dowiedz się więcej o : Ubezpieczenie na cudzy rachunek

Ubezpieczenie na życie i dożycie

Ubezpieczenie na życie i dożycie to polisa o charakterze ochronno-oszczędnościowym. Spełnia równocześnie dwie funkcje – ochrony ubezpieczeniowej i oszczędzania. Zapewnia świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia na skutek wypadku ubezpieczeniowego oraz świadczenie w sytuacji dożycia przez niego określonego w umowie ubezpieczenia wieku. Stąd składka ubezpieczenia na życie i dożycie jest częściowo przeznaczana na ochronę, a częściowo na oszczędzanie. Polisa funkcjonuje też pod nazwą ubezpieczenie mieszane lub ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

Dowiedz się więcej o : Ubezpieczenie na życie i dożycie

Ubezpieczenie nieruchomości FLEXA

Nie można zaprzeczyć, że rynek ubezpieczeń charakteryzuje się naprawdę bogatym wyborem. Praktycznie każda polisa jest bowiem dostępna w kilku wariantach, a jej zakres może być dowolnie modyfikowany. Jeśli chodzi o ubezpieczenia nieruchomości, szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się polisy typu FLEXA. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie ochrony przed tzw. ryzykami elementarnymi. Choć polisa zapewnia relatywnie niewielki zakres ochrony, wiele osób kupuje ją ze względu na niską składkę. Co zatem zawiera ubezpieczenie nieruchomości FLEXA i jakie są jego zalety?

Dowiedz się więcej o : Ubezpieczenie nieruchomości FLEXA

Ubezpieczenie od utraty zysku

Ubezpieczenie od utraty zysku jest jednym ze świadczeń, które pojawia się w polisach chroniących mienie firmy. Jego idea polega na wypłacie odszkodowania w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo musi na pewien czas przerwać prowadzoną działalność. Przyznane środki finansowe mają zrekompensować utracone zyski, a także pokryć koszty wynikające z reorganizacji pracy. Oczywiście wypłata pieniędzy następuje tylko w określonych przypadkach. Na co mogą więc liczyć działacze firmy, którzy zdecydują się kupić taką polisę?

Dowiedz się więcej o : Ubezpieczenie od utraty zysku


Ubezpieczony

Ubezpieczony to posiadacz danego dobra (tj. mienia, odpowiedzialności cywilnej, zdrowia bądź życia), będącego przedmiotem ubezpieczenia w ramach określonej polisy. Stąd jest to podmiot, którego ochrona ubezpieczeniowa dotyczy.

Dowiedz się więcej o : Ubezpieczony

Ubezpieczyciel

Ubezpieczyciel to profesjonalny podmiot, który zawiera umowy ubezpieczenia, czyli sprzedaje polisy. Na tej podstawie przyjmuje na siebie finansowe konsekwencje wystąpienia określonego zdarzenia losowego (np. kradzieży auta), a co za tym idzie – spełnia umówione świadczenie (np. wypłaca odszkodowanie). Zakład ubezpieczeniowy działa za pozwoleniem i podlega Komisji Nadzoru Finansowego.

Dowiedz się więcej o : Ubezpieczyciel

Udział własny

Udział własny, czy inaczej franszyza redukcyjna, to wskazana w umowie ubezpieczenia (kwotowo, procentowo lub kwotowo-procentowo) wartość, o którą towarzystwo ubezpieczeniowe każdorazowo pomniejsza odszkodowanie za szkodę, do której doszło w okresie ubezpieczenia na skutek wypadku ubezpieczeniowego. Wartość szkody nie ma znaczenia. Na podstawie udziału własnego ubezpieczony partycypuje w szkodzie, czyli jej część opłaca z własnej kieszeni. Franszyza redukcyjna jest stosowana w ubezpieczeniach dobrowolnych i ubezpieczeniach obowiązkowych (poza ubezpieczeniem OC komunikacyjnym i rolnym). Jej obecność w umowie danego ubezpieczenia skutkuje tym, że składka ubezpieczenia jest niższa.

Dowiedz się więcej o : Udział własny

Umowa dorozumiana

Umowa dorozumiana polega na zawieraniu określonych porozumień w nieformalny sposób. To oznacza, że obydwie strony ustalają warunki współpracy w formie innej niż słowne lub pisemne oświadczenie. Kluczowym czynnikiem staje się wówczas obopólna chęć współpracy. Pomimo braku fizycznego dowodu, umowa dorozumiana ma wiążącą moc prawną. Co jeszcze należy wiedzieć o takiej formie porozumienia?

Dowiedz się więcej o : Umowa dorozumiana

Umowa przechowania

Umowa przechowania jest automatycznie zawierana w chwili, gdy właściciel określonego dobra ruchomego postanowi zdeponować swoją własność. Odpowiedzialność za przechowanie danego przedmiotu ponosi wówczas człowiek określany jako przechowawca. Co istotne, przy takim typie porozumienia nie trzeba sporządzać żadnej dodatkowej dokumentacji. Oczywiście umowa przechowania nakłada pewne obowiązki zarówno na przechowawcę, jak i deponenta. Jakie regulacje prawne obowiązują w tym przypadku?

Dowiedz się więcej o : Umowa przechowania

Umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia to umowa cywilnoprawna, której treść polega na tym, że jedna ze stron (ubezpieczający) jest zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej. A druga strona (towarzystwo ubezpieczeniowe) jest zobowiązana do spełnienia umówionego świadczenia w razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego. Zatem umowa ubezpieczenia stanowi zgodne oświadczenie woli klienta, który poszukuje ochrony ubezpieczeniowej oraz towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dowiedz się więcej o : Umowa ubezpieczenia

Underwriter

Underwriter to pracownik zajmujący się szacowaniem ryzyka związanego ze sprzedażą wybranych polis. Jego wyliczenia są podstawowym wyznacznikiem podczas ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych. Co więcej, underwriter odpowiada za finansową weryfikację klientów, którzy zamierzają nabyć określone świadczenia. Jakie jeszcze kompetencje mają pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku?

Dowiedz się więcej o : Underwriter

Uprawniony

Uprawniony, nazywany też uposażonym lub beneficjentem, jest to osoba trzecia (fizyczna lub prawna) uprawniona do otrzymania świadczenia lub odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego. Termin ten jest stosowany jedynie w tych ubezpieczeniach, w których przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego (polisa na życie, polisa NNW). Po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego, czyli śmierci ubezpieczonego, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłacenia uprawnionemu sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej o : Uprawniony

Uproszczona likwidacja szkody

Uproszczona likwidacja szkody to termin stosowany na opisanie sposobu likwidacji szkody. Dotyczy polis, których przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, w szczególności samochód osobowy czy nieruchomość (mieszkanie, dom jednorodzinny). Uproszczona likwidacja szkody polega na wyliczeniu odszkodowania wyłącznie na podstawie rozmowy telefonicznej, bez konieczności przeprowadzenia oględzin. Sposób ten jest dostępny, jeżeli szkoda na mieniu jest nieznaczna, a jednocześnie okoliczności jej powstania są dla towarzystwa ubezpieczeniowego wiarygodne.

Dowiedz się więcej o : Uproszczona likwidacja szkody