Słownik ubezpieczeniowy

Samochód zastępczy

Samochód zastępczy to pojazd mechaniczny przynależny ubezpieczonemu (z polisy Autocasco lub Assistance) i poszkodowanemu (z ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy). W obu przypadkach, na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do pokrycia/zwrotu kosztów najmu samochodu zastępczego. Co jednak ważne, jedynie w konkretnych sytuacjach. I wyłącznie za ściśle określony czas.

Dowiedz się więcej o: Samochód zastępczy

Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa to finansowe zobowiązanie klienta, który zawiera umowę ubezpieczenia, wobec towarzystwa ubezpieczeniowego za świadczenie ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres ubezpieczenia. Zatem dla klienta jest to cena usługi ubezpieczeniowej. Natomiast z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeniowego, składka ubezpieczeniowa stanowi sposób partycypowania przez klienta w przyszłych odszkodowaniach/świadczeniach z tytułu zakupionej przez niego polisy.

Dowiedz się więcej o: Składka ubezpieczeniowa

Smart Casco

Smart Casco, inaczej Minicasco, to rodzaj ubezpieczenia Autocasco w okrojonej, a co za tym idzie, sporo tańszej wersji. Polisa gwarantuje odszkodowanie w przypadku kradzieży samochodu oraz szkody całkowitej na nim. Pod warunkiem jednak, że do zdarzenia doszło na terenie Polski.

Dowiedz się więcej o: Smart Casco

Stała suma ubezpieczenia AC

Stała suma ubezpieczenia AC to niezmienna wartość sumy ubezpieczenia samochodu (lub innego pojazdu mechanicznego) przez cały okres ubezpieczenia. Rozwiązanie to jest dedykowane właścicielom nowych samochodów. Stała suma ubezpieczenia AC pozwala na wyliczenie odszkodowania na podstawie wartości rynkowej samochodu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej o: Stała suma ubezpieczenia AC

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna to termin obecny w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, zarówno dobrowolnym (np. OC w życiu prywatnym), jak i obowiązkowym (np. OC komunikacyjne). Jest to wyrażona kwotowo górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za wypadek ubezpieczeniowy na przedmiocie ubezpieczenia. Wprost oznacza to, że wypłacone odszkodowanie nie może być wyższe od sumy gwarancyjnej.

Dowiedz się więcej o: Suma gwarancyjna

Suma ubezpieczenia (SU)

Suma ubezpieczenia (SU) to termin obecny w ubezpieczeniach mienia i ubezpieczeniach osobowych. Jest to wyrażona kwotowo górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za wypadek ubezpieczeniowy na przedmiocie ubezpieczenia. Wypadek ubezpieczeniowy to zdarzenie losowe zawarte w zakresie ubezpieczenia, którego wystąpienie w okresie ubezpieczenia zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłacenia odszkodowania/świadczenia. Przy czym jego wartość nie może być wyższa od sumy ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej o: Suma ubezpieczenia (SU)

Szkoda całkowita

Szkoda całkowita to uszkodzenie mienia w takim stopniu, że przywrócenie go do stanu sprzed szkody jest niemożliwe lub nieopłacalne. Przedmiotem szkody może być dowolne mienie. Przy czym najczęstszym powodem szkody całkowitej są zdarzenia drogowe (kolizje i wypadki). Stąd w powszechnej świadomości termin ten funkcjonuje przede wszystkim w odniesieniu do uszkodzenia samochodu.

Dowiedz się więcej o: Szkoda całkowita

Szkoda częściowa

Szkoda częściowa to uszkodzenie mienia w ten sposób, że naprawa jest możliwa i opłacalna (ekonomicznie uzasadniona). Przedmiotem szkody może być dowolne mienie – nieruchomość, nagrobek, sprzęt elektroniczny czy samochód. Szkoda częściowa to każda szkoda na mieniu, której towarzystwo ubezpieczeniowe nie określi jako szkody całkowitej.

Dowiedz się więcej o: Szkoda częściowa