Słownik ubezpieczeniowy

OC graniczne

OC graniczne to czasowa (krótkoterminowa) polisa komunikacyjna. Chroni posiadacza (lub kierowcę) pojazdu mechanicznego przed finansowymi konsekwencjami szkód rzeczowych i osobowych wyrządzonych osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu. OC graniczne jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, zarejestrowanego poza terytorium EOG oraz Andory, Serbii i Szwajcarii, podczas podróży do jednego z tych krajów. I dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, zarejestrowanego na terytorium EOG oraz Andory, Serbii i Szwajcarii, podczas podróży poza jeden z tych krajów. Co ważne, w obu przypadkach warunkiem powstania obowiązku ubezpieczeniowego jest brak Zielonej Karty.

Dowiedz się więcej o : OC graniczne

OC komunikacyjne

OC komunikacyjne to polisa obowiązkowa dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, zarejestrowanego na terytorium RP. Tak stanowi ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego (lub kierowcy) za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu.

Dowiedz się więcej o : OC komunikacyjne

OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym to polisa dobrowolna. Gwarantuje ochronę przed finansowymi konsekwencjami wyrządzenia szkód rzeczowych i osobowych osobom trzecim. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, jeżeli w związku z wykonywaniem czynnościami życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego jest on zobowiązany do naprawienia danej szkody wyrządzonej osobie trzeciej. OC w życiu prywatnym jest oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe jako samodzielna polisa lub jako składnik innej polisy (zazwyczaj ubezpieczenia turystycznego czy ubezpieczenia nieruchomości).

Dowiedz się więcej o : OC w życiu prywatnym

Obiekt małej architektury

Obiekt małej architektury (inaczej mała architektura) to termin obecny w ubezpieczeniu nieruchomości. Jest stosowany w odniesieniu do domu jednorodzinnego. Oznacza niewielki obiekt przeznaczony do zagospodarowania przestrzeni wokół domu. Inaczej mówiąc, obiekt małej architektury służy dekoracji, rekreacji lub utrzymaniu porządku na działce budowlanej, na której wzniesiony jest dom.

Dowiedz się więcej o : Obiekt małej architektury


Ochrona prawna

Ochrona prawna to ubezpieczenie na wypadek sporów sądowych i problemów prawnych. Tego typu polisa zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do dbania o prawne interesy ubezpieczonego oraz do pokrycia kosztów z tym związanych.

Dowiedz się więcej o : Ochrona prawna

Ochrona zniżek

Ochrona zniżek to termin obecny w polisach komunikacyjnych. Oznacza ubezpieczenie utraty zniżek. Ochrona zniżek gwarantuje utrzymanie posiadanych zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia komunikacyjnego AC lub OC, jeżeli w danym okresie ubezpieczenia dojdzie do szkody. W zamian trzeba liczyć się z koniecznością uiszczenia nieco wyższej składki.

Dowiedz się więcej o : Ochrona zniżek


Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to dokument, w którym zawarte są przepisy prawne stosowane przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) w odniesieniu do określonego ubezpieczenia z jego oferty. Dokument OWU wskazuje prawa i obowiązki, którymi obwarowana jest określona polisa, towarzystwa ubezpieczeniowego wobec ubezpieczającego i odwrotnie (lub ubezpieczonego w przypadku umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek).

Dowiedz się więcej o : Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne – OFWCA

OFWCA to skrót od sformułowania: „osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne”. Jest to termin stosowany w odniesieniu do osoby fizycznej, będącej pracownikiem agenta ubezpieczeniowego. OFWCA wykonuje czynności agencyjne w imieniu i na rzecz agenta ubezpieczeniowego. A tym samym w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym ten agent współpracuje.

Dowiedz się więcej o : Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne – OFWCA

Osoba uposażona

Osoba uposażona (nazywana też beneficjentem lub uprawnionym) to osoba trzecia (fizyczna lub prawna) uprawniona do otrzymania świadczenia lub odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego. Termin ten jest stosowany jedynie w tych ubezpieczeniach, w których przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego (polisa na życie, polisa NNW). Po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego, czyli śmierci ubezpieczonego, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłacenia osobie uposażonej sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej o : Osoba uposażona