Słownik ubezpieczeniowy

Nadubezpieczenie

Nadubezpieczenie to sytuacja, w której zadeklarowana w polisie suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia (np. samochodu czy sprzętu elektronicznego) jest wyższa od rzeczywistej wartości ubezpieczonego mienia. Co jednak ważne, pomimo nadubezpieczenia w razie zaistnienia szkody towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność do wysokości rzeczywistej wartości tego przedmiotu.

Dowiedz się więcej o: Nadubezpieczenie


Najem okazjonalny

Najem okazjonalny to specjalny tryb wynajmowania mieszkań. Jego największym atutem jest fakt, że podpisywana umowa chroni właściciela nieruchomości przed nieuczciwymi praktykami najemców. Posiadacz mieszkania może bowiem łatwiej eksmitować nowych lokatorów, jeżeli nie wywiążą się oni z zapisów zawartych w umowie najmu. Dzięki temu zachowuje on większą kontrolę nad własną nieruchomością. Jakie są zasady takiej formy wynajmu i czy warto z niej korzystać?

Dowiedz się więcej o: Najem okazjonalny

Naprawa bezgotówkowa

Naprawa bezgotówkowa (metoda serwisowa) to jeden z dwóch sposobów (obok naprawy gotówkowej) rozliczenia szkody na pojeździe. Jest stosowany zarówno podczas likwidacji szkody z ubezpieczenia własnego (AC), jak i z ubezpieczenia sprawcy (OC komunikacyjnego). Naprawa bezgotówkowa polega na rozliczeniu kosztów naprawy pojazdu pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a warsztatem samochodowym, który naprawy dokonał. Wprost oznacza to, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na rzecz warsztatu samochodowego uprawnionego przez właściciela pojazdu do odbioru odszkodowania.

Dowiedz się więcej o: Naprawa bezgotówkowa


Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) to dobrowolne ubezpieczenie osobowe, które chroni zdrowie i życie ubezpieczonego. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku powstałe w okresie ubezpieczenia – trwały uszczerbek na zdrowiu i śmierć ubezpieczonego. Na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty świadczenia na rzecz ubezpieczonego, jeżeli w okresie ubezpieczenia na skutek nieszczęśliwego wypadku dozna on trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli natomiast ubezpieczony poniesie śmierć, towarzystwo ubezpieczeniowe winne jest wypłacić świadczenie na rzecz uposażonego, czyli osoby uprzednio wskazanej przez ubezpieczonego do otrzymania świadczenia. Ubezpieczenie NNW jest oferowane przez ubezpieczycieli jako samodzielna polisa lub w pakiecie z innym ubezpieczeniem (np. komunikacyjnym).

Dowiedz się więcej o: Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)


Nieszczęśliwy wypadek (NW)

Nieszczęśliwy wypadek (NW) to termin obecny w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Oznacza przypadkowe, nagłe i gwałtowne zdarzenie niezależne od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego, spowodowane przyczyną zewnętrzną, która jest wyłącznym i bezpośrednim powodem trwałego uszczerbku na zdrowiu (uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia) lub śmierci ubezpieczonego.

Dowiedz się więcej o: Nieszczęśliwy wypadek (NW)