Słownik ubezpieczeniowy

Karencja

Karencja to czasowe zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej. Jest to okres, bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczenia, w którym pomimo opłacenia składki i zaistnienia zdarzenia zawartego w zakresie ubezpieczenia (wypadku ubezpieczeniowego), towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania/świadczenia. W zależności od rodzaju polisy karencja wynosi od kilku dni do kilku (niekiedy kilkunastu) miesięcy. Szczegółowe informacje na temat jej stosowaniu przez towarzystwo ubezpieczeniowe zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danej polisy.

Dowiedz się więcej o: Karencja

Klauzule abuzywne

Umowy, aneksy i inne dokumenty stanowią nieodłączny element naszego współczesnego życia. Niestety, spora część ludzi wciąż nie pamięta o tym, aby przed podpisaniem zawsze przeczytać dany dokument. Dlaczego ma to aż tak duże znaczenie? Ponieważ tylko dokładne zapoznanie się z umową pozwoli stwierdzić, czy znajdują się w niej klauzule abuzywne. Są to po prostu niedozwolone zapisy, których treść jest niezgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Co gorsza, klauzule abuzywne pojawiają się nawet w umowach ubezpieczeniowych. Jak należy postępować w sytuacji, gdy taki zapis znajdzie się w podpisanym dokumencie?

Dowiedz się więcej o: Klauzule abuzywne

Klauzule ubezpieczeniowe

Klauzule ubezpieczeniowe to postanowienia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danej polisy, na których podstawie dokonuje się zawarcia umowy ubezpieczenia. Mówiąc wprost, klauzule ubezpieczeniowe to prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia – ubezpieczającego (klienta) i ubezpieczyciela (towarzystwa ubezpieczeniowego, TU). Muszą być sformułowane w sposób jasny i jednoznaczny.

Dowiedz się więcej o: Klauzule ubezpieczeniowe

Koasekuracja

Dlaczego ludzie tak chętnie sięgają po różne ubezpieczenia? Odpowiedź jest prosta. Wszyscy chcą uzyskać gwarancję otrzymania pomocy w określonych sytuacjach, co przełoży się na większe poczucie bezpieczeństwa. Aby jednak polisa rzeczywiście mogła zapewnić należytą ochronę, ubezpieczyciel musi nienagannie wywiązać się ze swoich obowiązków. Obawa o brak rzetelności asekuratora stała się podstawą do wdrożenia zupełnie nowej formy ubezpieczeń. Jest nią tzw. koasekuracja, czyli zapewnienie ochrony przez minimum dwóch ubezpieczycieli jednocześnie. Każdy z nich zobowiązuje się wówczas do pokrycia określonej części szkód w ramach jednej polisy. Jakie korzyści zapewnia taki rodzaj ubezpieczenia?

Dowiedz się więcej o: Koasekuracja

Komisarz awaryjny

Niektóre ubezpieczenia zostały stworzone w celu udzielania ochrony również poza granicami kraju. Podstawowym przykładem są tutaj polisy turystyczne, jednak warto wspomnieć również o słynnym OC dla kierowców. Międzynarodowy zasięg wybranych świadczeń sprawia, że ubezpieczyciele muszą zagwarantować klientom szybką pomoc i możliwość zgłoszenia szkody. To właśnie te zadania wykonuje specjalny pracownik określany jako komisarz awaryjny. Jest on zagranicznym przedstawicielem ubezpieczyciela i działa w jego imieniu. Jakie czynności należą do kompetencji komisarza awaryjnego?

Dowiedz się więcej o: Komisarz awaryjny

Komisja Nadzoru Finansowego – KNF

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, to organ administracji publicznej, który sprawuje nadzór nad szeroko rozumianym rynkiem finansowym (w tym rynkiem ubezpieczeniowym) w Polsce. Celem tego nadzoru jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego oraz ochrona interesów wszystkich jego uczestników. W odniesieniu do rynku ubezpieczeniowego Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje zakłady ubezpieczeń (towarzystwa ubezpieczeniowe i towarzystwa reasekuracyjne) oraz pośredników ubezpieczeniowych.

Dowiedz się więcej o: Komisja Nadzoru Finansowego – KNF


Kradzież pojazdu

Kradzież pojazdu to bezprawne wejście w posiadanie cudzego pojazdu mechanicznego (np. samochodu osobowego), w tym jego części i elementów wyposażenia. Polisą, która uprawnia do odszkodowania w razie kradzieży pojazdu jest dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne Autocasco (AC).

Dowiedz się więcej o: Kradzież pojazduKwota wykupu

Kwota wykupu to termin obecny w umowie ubezpieczenia mieszanego na życie. Oznacza świadczenie wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) na rzecz ubezpieczającego w sytuacji, kiedy dokonuje on wykupu polisy (rezygnuje z niej przed końcem umowy ubezpieczenia). Szczegółowe informacje na temat kwoty wykupu zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danej polisy.

Dowiedz się więcej o: Kwota wykupu