Słownik ubezpieczeniowy

Franszyza integralna

Franszyza integralna (określana też jako szkoda minimalna) to rodzaj ograniczenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę, do której doszło w okresie ochrony ubezpieczeniowej na skutek zdarzenia zawartego w zakresie ubezpieczenia. Zastosowanie franszyzy integralnej zwalnia ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania w sytuacji, kiedy wartość szkody nie przekracza wskazanej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) lub na polisie kwoty albo też procentu sumy ubezpieczenia. Dopiero wówczas, gdy wartość szkody przekracza wartość szkody minimalnej, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty należnego odszkodowania.

Dowiedz się więcej o : Franszyza integralna

Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna (określana też jako udział własny) to wskazana w umowie ubezpieczenia (kwotowo, procentowo lub kwotowo-procentowo) wartość, o którą towarzystwo ubezpieczeniowe każdorazowo pomniejsza odszkodowanie za szkodę, do której doszło w okresie ochrony ubezpieczeniowej na skutek zdarzenia zawartego w zakresie ubezpieczenia. Wartość szkody nie ma znaczenia. Na podstawie udziału własnego ubezpieczony partycypuje w szkodzie, czyli jej część opłaca z własnej kieszeni. Im wyższa wartość franszyzy redukcyjnej, tym tańsza polisa. Franszyza redukcyjna jest obecna w ubezpieczeniach dobrowolnych i ubezpieczeniach obowiązkowych (poza ubezpieczeniem OC komunikacyjnym).

Dowiedz się więcej o : Franszyza redukcyjna

Fraud ubezpieczeniowy

Fraud ubezpieczeniowy to oszustwo ubezpieczeniowe, czyli świadome działanie na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego. Polega na poświadczeniu nieprawdy celem uzyskania nienależnego odszkodowania/świadczenia w związku z zawartą umową ubezpieczenia. Fraud ubezpieczeniowy jest czynem karalnym. Zarówno ten, kto popełnia oszustwo ubezpieczeniowe, jak i ten, kto mu pomaga, może być skazany.

Dowiedz się więcej o : Fraud ubezpieczeniowy

Fundator

Fundator to osoba fizyczna, która jest zobowiązana, na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia posagowego, do opłacania składek ubezpieczenienia przez cały okres ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej o : Fundator

Fundusz ubezpieczeniowy

Przy zakupie ubezpieczenia większość osób koncentruje się tylko na zawartości i warunkach wybranej polisy. Oczywiście są to bardzo ważne informacje, jednak nie można zapominać o weryfikacji samego ubezpieczyciela. Każde towarzystwo prowadzące działalność w zakresie sprzedaży polis musi spełniać rygorystyczne normy. Jednym z ważniejszych wymogów jest posiadanie funduszu ubezpieczeniowego. Służy on do przechowywania części środków pieniężnych trafiających na konto firmy w formie wpłacanych składek. Następnie ten kapitał towarzystwo ubezpieczeniowe wykorzystuje do wypłaty odszkodowań z tytułu sprzedanych polis. Co jeszcze sprawia, że fundusz ubezpieczeniowy odgrywa tak istotną rolę w działalności towarzystw?

Dowiedz się więcej o : Fundusz ubezpieczeniowy