Słownik ubezpieczeniowy

Casco

Casco to dobrowolne ubezpieczenie środków transportu oraz ich wyposażenia. Polisa zapewnia odszkodowanie w przypadku uszkodzenia częściowego lub całkowitego w danym środku transportu i wyposażeniu oraz w przypadku utraty środka transportu w wyniku kradzieży. Casco jest skierowane do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które są właścicielami lub użytkownikami określonych środków transportu. Na podstawie umowy ubezpieczenia Casco towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za szkody w granicach sumy ubezpieczenia i w zakresie ochrony określonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danej polisy na terytorium Polski i terytorium zagranicznym wskazanym w polisie. Zakres ochrony ubezpieczenia Casco uzależniony jest od rodzaju środka transportu oraz od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym polisa została zawarta.

Dowiedz się więcej o : Casco

Cedent

Cedent to osoba, który przenosi prawa z umowy ubezpieczenia przedmiotu, na którego zakup otrzymał kredyt, na cesjonariusza, czyli podmiot, który kredytu mu udzielił. Operacja ta nosi miano cesji ubezpieczenia. Na jej podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania, w razie zaistnienia szkody na przedmiocie kredytu na skutek przewidzianego w umowie ubezpieczenia zdarzenia, cesjonariuszowi. Pomimo tego, że umowa ubezpieczenia jest zawarta przez cedenta, a więc to on jest zobowiązany do opłacania składek ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej o : Cedent

Certyfikat ubezpieczenia

Certyfikat ubezpieczenia to potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dokument ten jest przesyłany przez towarzystwo ubezpieczeniowe elektronicznie lub tradycyjnie, w zależności od woli posiadacza pojazdu. Certyfikat ubezpieczenia OC komunikacyjnego w formie elektronicznej jest identyczny z tym, który towarzystwo ubezpieczeniowe przesyła pocztą tradycyjną.

Dowiedz się więcej o : Certyfikat ubezpieczenia

Cesja ubezpieczenia

Cesja ubezpieczenia dotyczy kredytu samochodowego lub hipotecznego. Oznacza przeniesienie przez cedenta (kredytobiorcę) prawa do odszkodowania z umowy ubezpieczenia samochodu lub nieruchomości na bank (cesjonariusza), który udzielił określonego kredytu. Jest to zabezpieczenie danej umowy kredytowej i interesów banku. Na podstawie cesji ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania, w razie zaistnienia szkody na przedmiocie kredytu na skutek przewidzianego w umowie ubezpieczenia zdarzenia, cesjonariuszowi. Pomimo tego, że umowa ubezpieczenia jest zawarta przez cedenta, a co za tym idzie, to on jest zobowiązany do opłacania składek ubezpieczenia.

Dowiedz się więcej o : Cesja ubezpieczenia

Cesjonariusz

Cesjonariusz to podmiot, który nabywa prawa z umowy ubezpieczenia przedmiotu, na którego zakup udzielił kredytu, od cedenta, czyli kredytobiorcy, który jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu kredytu i opłacania składek ubezpieczenia. Inaczej mówiąc, cedent dokonuje cesji ubezpieczenia na cesjonariusza. I na tej podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania, w razie zaistnienia szkody na przedmiocie kredytu na skutek przewidzianego w umowie ubezpieczenia zdarzenia, cesjonariuszowi.

Dowiedz się więcej o : Cesjonariusz

Concierge

Concierge to jeden z zakresów ubezpieczenia Assistance, o który standardowa polisa może być rozszerzona zazwyczaj po opłaceniu wyższej składki ubezpieczenia. Concierge to osobisty asystent, który świadczy usługi informacyjne i organizacyjne wedle upodobania i życzenia klienta. Wystarczy kontakt telefoniczny z Centrum Alarmowym towarzystwa ubezpieczeniowego, które jest czynne 24/7 przez 365 dni w roku. Co jednak ważne, klient płaci za nie z własnej kieszeni.

Dowiedz się więcej o : Concierge