Regulamin serwisu internetowego Polisoteka.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego https://polisoteka.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem https://polisoteka.pl prowadzony jest przez ZDV SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000657907, NIP: 5213763061, REGON: 366306592, wysokość kapitału zakładowego spółki: 5.000,00 złotych, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, adres poczty elektronicznej (e-mail): polisoteka@polisoteka.pl, telefon: +48 791 301 781.
 2. Usługodawca jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa pod numerem RAU: 11233328/A oraz posiada polisę ubezpieczeniową (odpowiedzialności cywilnej zawodowej) numer OCS0001644.
 3. Serwis https://polisoteka.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis https://polisoteka.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu https://polisoteka.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Usługodawca pośredniczy w sprzedaży usług ubezpieczeniowych (polis ubezpieczeniowych) prezentowanych w Serwisie.
 7. Serwis oraz Usługodawca nie jest stroną stosunków prawnych wynikających oraz bezpośrednio związanych z zawartymi Umowami Ubezpieczenia.
 8. Strony Umowy Ubezpieczenia odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez nich ich wzajemnych zobowiązań.
 9. Usługodawca, w związku z działalnością w charakterze agenta ubezpieczeniowego zobowiązany jest do stosowania „Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych”, uchwalonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, których treść jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, pod adresem: http://piu.org.pl/zasady-dobrych-praktyk/project/132/pagination/1.
 10. Wszystkie nazwy handlowe firm i usług oraz ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://polisoteka.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://polisoteka.pl użyte są w celach informacyjnych.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. kodeksu cywilnego,
  2. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami),
  3. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2017.1170),
  4. ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1154 z późniejszymi zmianami),
  5. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827,
  6. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami),
  7. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. CZYNNOŚCI AGENCYJNE – czynności wykonywane w imieniu Ubezpieczyciela przez upoważnionych przedstawicieli Usługodawcy, polegające na doprowadzeniu do zawarcia Umowy Ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego Zakładem Ubezpieczeń, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia Umowy Ubezpieczenia oraz na uczestnictwie w administrowaniu i wykonywaniu Umów Ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
 3. FORMULARZ DANYCH (WNIOSEK) – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu zawierający dane niezbędne do stworzenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia albo do stworzenia oferty danej Umowy Ubezpieczenia, na podstawie którego dochodzi do zawarcia Umowy Ubezpieczenia.
 4. KALKULATOR OBLICZENIOWY – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca obliczanie określonej wartości na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
 6. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących usług dostępnych w Serwisie.
 8. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, stanowiące integralną cześć Umowy Ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest Umowa Ubezpieczenia. OWU są udostępniane nieodpłatnie w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 9. POLISA – dokument potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia.
 10. PORÓWNYWARKA – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca porównanie określonych treści oraz cech usług ubezpieczeniowych prezentowanych w Serwisie.
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 12. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://polisoteka.pl.
 13. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji świadczonych usług.
 14. UBEZPIECZAJĄCY – Użytkownik zawierający Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem za pośrednictwem Serwisu.
 15. UBEZPIECZONY – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na której rzecz jest zawierana Umowa Ubezpieczenia.
 16. UBEZPIECZYCIEL (ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ) – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, Usługodawca wykonuje Czynności Agencyjne. Informacja o Ubezpieczycielach, na rzecz których Usługodawca wykonuje Czynności Agencyjne znajduje się w Serwisie oraz w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml.
 17. UMOWA UBEZPIECZENIA – umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pomiędzy danym Ubezpieczycielem, a Użytkownikiem określonym w Umowie Ubezpieczenia jako Ubezpieczający.
 18. USŁUGODAWCA – ZDV SPÓŁKA Z O. O., numer KRS: 0000657907, NIP: 5213763061, REGON: 366306592, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa.
 19. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 20. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. Konto,
  2. zawieranie Umów Ubezpieczenia poprzez Formularz Danych,
  3. Kalkulator Obliczeniowy,
  4. Porównywarka,
  5. System Opinii,
  6. Newsletter.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkachokreślonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. W przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu Użytkownik jest zobowiązany uiścić opłatę stanowiącą koszt polisy (składkę lub jej ratę), zgodnie z przyjętą przez niego ofertą ubezpieczeniową.
 3. Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy wskazany w Polisie oraz w określonym w Niej terminie lub za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (DotPay.pl, PayU.pl), w obu przypadkach najpóźniej przed dniem rozpoczęcia ochrony. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zawieraniu Umów Ubezpieczenia poprzez Formularz Danych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
   Korzystając z Formularza Danych Użytkownik może w szczególności:

   1. dokonać wyboru ubezpieczenia z zaproponowanych przez Serwis ubezpieczeń, zapoznać się z OWU, innymi dokumentami dotyczącymi ubezpieczenia oraz wysokością składki,
   2. zapłacić składkę ubezpieczeniową lub jej ratę za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności albo przelewem.
  3. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika Wniosek (Formularz Danych) stanowi oświadczenie woli Użytkownika będące ofertą zawarcia Umowy Ubezpieczenia. W przypadku wykrycia błędów we wprowadzonych danych Użytkownik ma możliwość korygowania i poprawiania błędów poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wykrytym błędzie na adres: polisoteka@polisoteka.pl.
  4. W przypadku, gdy Ubezpieczający nie jest jednocześnie Ubezpieczonym, jest On zobowiązany do uzyskania odpowiedniej zgody na przekazanie danych ubezpieczanego podmiotu do Usługodawcy oraz Zakładu Ubezpieczeń, przed ich podaniem we Wniosku oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tegoobowiązku.
  5. Na wskazany we Wniosku (Formularzu Danych) adres e-mail Użytkownika, będą wysyłane informacje dotyczące dalszych etapów związanych z zawarciem Umowy Ubezpieczenia, w szczególności określające termin i tryb przekazania Polisy.
  6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień OWU, Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta po spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:
   1. po przesłaniu Wniosku (Formularza Danych) wraz z akceptacją Regulaminu oraz OWU,
   2. po uiszczeniu składki ubezpieczeniowej albo jej raty.
  7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kalkulatora Obliczeniowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
  8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Porównywarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
  9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii lub zaprzestania zamieszczania jej przez Usługobiorcę.
   Usługobiorca zobowiązuje się:

   1. opiniować i oceniać tylko wtedy, gdy sam korzystał z ocenianych usług,
   2. nie opiniować i nie oceniać, gdy jest zatrudniony przez ocenianego lub pozostaje w podobnym związku z opiniowanym lub ocenianym,
   3. nie dodawać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd opinii dotyczących świadczonych usług,
   4. dodawać obiektywne opinie w ramach prawa do swobodnego wyrażania opinii, głównie w celu udostępnienia innym Użytkownikom możliwości stworzenia indywidualnej oceny świadczonych usług,
   5. nie umieszczać reklamy towarów, usług, podmiotów, chyba, że działanie takie jest prowadzone w porozumieniu z Serwisem i za jego zgodą,
   6. nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te lub opinia dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.
  10. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów, w tym Ubezpieczycieli.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  6. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  7. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do https://polisoteka.pl,
  8. będące SPAM-em lub materiałem promocyjnym,
  9. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Konto, Newsletter).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez
   wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: polisoteka@polisoteka.pl.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@polisoteka.pl lub pisemnie na adres: ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa.
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Ubezpieczający, będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Ubezpieczenia bez podania przyczyn, składając oświadczenie do odpowiedniego Zakładu Ubezpieczeń na piśmie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni:
  1. od odstąpienia od umowy – w przypadku świadczeń Konsumenta albo
  2. od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku świadczeń przedsiębiorcy.
 3. W przypadku rozpoczętego za zgodą Konsumenta świadczenia usług przez Ubezpieczyciela przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego rozdziału, Zakład Ubezpieczeń może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną tj. składki za okres wykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach umów:
  1. całkowicie wykonanych na żądanie Konsumenta przed upływem terminów, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta,
  2. ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://polisoteka.pl, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. „layout”), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji lub dozwolonego użytku) są własnością ZDV SPÓŁKI Z O. O., numer KRS: 0000657907, NIP: 5213763061, REGON: 366306592, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://polisoteka.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://polisoteka.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
 3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  7. za skutki związane z utratą hasła.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Usługodawcy.
 5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Regulamin wszedł w życie z dniem 01.08.2017