Informacje dotyczące dystrybutora ubezpieczeń

Działalność agencyjna prowadzona jest przez ZDV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000657907, NIP: 5213763061, REGON: 366306592, wysokość kapitału zakładowego spółki: 5.000,00 złotych, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa zwaną dalej Agentem

Agent wpisany jest do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa pod numerem RAU: 11233328/A. KNF udziela informacji na temat wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego.

Informacje o Towarzystwach Ubezpieczeń, na rzecz których Agent wykonuje czynności agencyjne widnieją w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego i znajdującym się pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent

Agent posiada polisę ubezpieczeniową (odpowiedzialności cywilnej zawodowej) o numerze OCS0001644.

W skład majątku Agenta nie wchodzą akcję ani udziału Towarzystw Ubezpieczeniowych uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu

Agent pośredniczy przy zawieraniu umów oraz ich administrowaniu i wykonywaniu w zakresie ubezpieczeń Działu II na rzecz:

  • GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
  • SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
  • SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
  • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
  • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.

Agent za wykonywane czynności agencyjne otrzymuje prowizję dowolnego rodzaju uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej. Możliwe jest również inne wynagrodzenie o charakterze finansowym i niefinansowym, takie jak np konkursy, wyjazdy szkoleniowe, upominki firmowe, itd.

Klient ma prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej działań Agenta poprzez przesyłkę pocztową na adres siedziby Agenta bądź mailowo na adres: reklamacje@polisoteka.pl. Odpwiedzi w zakresie dotyczącym działań Agenta zostaną udzielone w sposób analogiczny do złożonej reklamacji (przesyłką pocztową bądź pocztą elektroniczną) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty otrzymanie reklamacji. W szczególnie skomlikowanych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminu odpowiedzi do 60 dni. O fakcie tym Agent powiadomi w odrębnej korespondencji.

Wniesione reklamacje związane z udzieloną ochroną ubezpieczeniową zostaną przekazane Towarzystwu Ubezpieczeniowemu udzielającemu ochrony i rozpatrzone zgodnie z postanowieniami właściwych OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

Jeśli reklamacja zostanie nieuwzględniona w powyższym trybie rozpatrywania reklamacji, zgłaszający ma prawo do złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego. Prawo to przysługuje zgłaszającemu na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Rzecznik Finansowy uprawniony jest do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Wnioski należy kierować do Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa