Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: HDI ZIELONA KARTA (Dział II, Grupa 10)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu międzynarodowej karty ubezpieczenia samochodowego (ZIELONEJ KARTY) o symbolu C5831 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 2 lutego 2016 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Zielona Karta to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiadanie certyfikatu Zielonej Karty jest wymagane przy wjeździe do wybranych krajów.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza i/lub kierującego pojazdem mechanicznym wymienionym w polisie i certyfikacie Zielonej Karty za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie takiego certyfikatu
 • ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby będące posiadaczami pojazdu mechanicznego, których dane, zgodnie z dowodem rejestracyjnym, są określone w Zielonej Karcie, lub osoby kierujące tym pojazdem upoważnione przez właściciela

Warta ponosi odpowiedzialność do wysokości minimalnych sum gwarancyjnych przewidzianych w przepisach prawnych państwa, na terytorium którego miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, jednak nie niższych niż sumy określone w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenia można zawrzeć na zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (z wyłączeniem ciągników rolniczych) oraz przyczepy.

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zawarty jest w §1–3 OWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • pojazdów innych niż zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej
 • szkód w innych krajach niż wymienione w certyfikacie Zielonej Karty
 • skutków nieokazania certyfikatu Zielonej Karty organom kontrolnym podczas wjazdu, przebywania i wyjazdu z terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia

Szczegółowe informacje o zakresie nieobjętym ochroną znajdują się w §1, §2 i §7 OWU.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Warta nie pokrywa kosztów:

 • zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym bez zgody Warty
 • ustanowienia obrońcy w postępowaniu karnym ! kar pieniężnych i grzywien

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia opisane są w §7 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • ubezpieczenie obowiązuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty, tj. Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Maroko, Mołdawii, Macedonii, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainy

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • w krajach, o których mowa powyżej, posiadanie certyfikatu Zielonej Karty i okazywanie go na każde żądanie organów kontroli
 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia w terminie określonym w polisie
 • pisemne poinformowanie Warty o zaistniałym wypadku w terminie 14 dni od daty zdarzenia, nie później jednak niż 7 dni od powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej

Szczegółowe informacje na temat obowiązków podane są w §7 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być płatna gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, zgodnie z ustaleniami w umowie ubezpieczenia. Wysokość rat składki i terminy płatności są określone w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie. Umowę można zawrzeć na dowolny okres, ale nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Ochrona ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 • z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza
 • z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia
 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta
 • w przypadku przewłaszczenia lub zbycia samochodu – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności samochodu

Szczegółowe informacje na temat okresu ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w §5–6 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

Od umowy można odstąpić, składając pisemne powiadomienie w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §6 OWU.

HDI to znak towarowy stosowany przez TUiR „WARTA” S.A.
Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia