Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: HDI ROLNE (Dział II, Grupy: 1, 8, 9, 13, 18)

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia HDI ROLNE o symbolu C7830 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 16 października 2019 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

HDI Rolne to idealne uzupełnienie dla ubezpieczeń obowiązkowych (OC rolnika, budynków rolniczych). Zapewnia kompleksowe ubezpieczenie mienia typowego dla branży rolnej: specyficznych zabudowań, urządzeń, a także plonów oraz zwierząt gospodarskich. W pakiecie ubezpieczeń rolnych można swobodnie łączyć ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, dopasowując ofertę do własnych indywidualnych potrzeb.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • budynki rolnicze w zakresie dodatkowym, rozszerzającym ochronę ponad postanowienia ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
 • ruchomości domowe
 • budowle
 • silosy
 • urządzenia
 • produkty rolne, materiały i zapasy
 • zwierzęta gospodarskie w zakresie zdarzeń losowych takich jak: silny wiatr, stłuczenie, uderzenie pojazdu oraz innych określonych w §3 OWU
 • maszyny rolnicze (sprzęt) – AgroCasco w zakresie zdarzeń losowych takich jak: pożar, silny wiatr, wypadek oraz kradzieży z włamaniem lub rabunku, a także innych określonych w §3 OWU

ubezpieczenia dodatkowe:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • assistance
 • rzeczy osobiste poza gospodarstwem rolnym
 • nagrobki w zakresie określonym w §9, §11, §14, §16 OWU
 • odpowiedzialność cywilna (OC) w życiu prywatnym – uzupełnienie obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika na wypadek szkód wyrządzonych innym, niezwiązanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego, w tym amatorskim uprawianiem sportu, posiadaniem zwierząt domowych oraz innych wskazanych w §7 OWU

Suma ubezpieczenia:

 • suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • namiotów, tuneli foliowych
 • budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki
 • słomy przechowywanej poza budynkami rolniczymi, budowlami
 • pszczół i uli
 • ryb i urządzeń służących do hodowli ryb
 • drobiu rzeźnego (powyżej 100 sztuk) i nieśnego (powyżej 80 sztuk) ûpojazdów podlegających rejestracji, motocykli, motorowerów, a także przyczep i naczep
 • ciągników rolniczych, pojazdów typu quad
 • maszyn rolniczych w wieku powyżej 30 lat
 • silosów do przechowywania biomasy energetycznej, surowców mineralnych i kruszywa, tworzyw sztucznych i substancji
 • zwierząt hodowlanych, których chów prowadzony jest w ramach działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem koni, bydła, owiec, kóz i trzody chlewnej oraz królików do 50 sztuk
 • osób, które ukończyły 67. rok życia – w zakresie NNW
 • oraz pozostałych wskazanych §4, §5, §8, §10, §13, §15, §17

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Warta nie odpowiada za szkody:

 • poniżej 100 zł – w ubezpieczeniu nagrobków
 • wynikające z braku przeglądów technicznych, badań okresowych lub innych obowiązków, do których zobowiązują przepisy prawa

powstałe w wyniku:

 • umyślnego działania klienta lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
 • powodzi – przez okres 30 dni od dnia zawarcia nowej umowy ubezpieczenia
 • zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez niezamknięte okna, drzwi, inne otwory

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności wskazane zostały w §4, §5, §8, §10, §13, §15, §17.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem, iż:

 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje ochroną teren całego świata (z wyłączeniem terytorium USA i Kanady) pod warunkiem rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
 • ubezpieczenie NNW obejmuje teren całego świata

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

 • podanie aktualnych danych, niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia, zgodnie ze stanem faktycznym i według najlepszej wiedzy, na dzień składania wniosku (Ubezpieczający)
 • opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w polisie (Ubezpieczający)
 • zawiadomienie Warty o wszelkich zmianach okoliczności, podanych podczas zawierania umowy ubezpieczenia (Ubezpieczający/Ubezpieczony)
 • użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów (Ubezpieczony)
 • powiadomienie policji o każdym przypadku kradzieży z włamaniem, usiłowania lub dokonania rabunku, dewastacji, a także utraty przedmiotów ubezpieczenia podczas akcji ratowniczej, nie później niż w ciągu 24 godzin od ujawnienia się zdarzenia (Ubezpieczony)
 • zgłoszenie szkody do Centrum Obsługi Klienta Warty, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia szkody lub uzyskania informacji o niej (Ubezpieczony)

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §29, §30, §31, §32, §33 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub później, jeżeli takie były ustalenia w umowie ubezpieczenia, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia: jednorazowo lub w ratach, gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień (płatność po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej).

Umowa rozwiązuje się i odpowiedzialność Warty ustaje wraz z:

 • upływem okresu ubezpieczenia
 • upływem terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty z zagrożeniem rozwiązania umowy (w przypadku braku opłacenia kolejnej raty składki)
 • chwilą poinformowania o wyczerpaniu sum ubezpieczenia
 • chwilą wypłaty odszkodowania za całkowite zniszczenie lub utratę wszystkich przedmiotów ubezpieczenia

W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli prawa z umowy nie zostały przeniesione na nabywcę, umowa ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w §22.

Jak rozwiązać umowę?

Od umowy ubezpieczenia można odstąpić za pomocą pisemnego powiadomienia w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy
 • 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy
 • w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon)

Umowę ubezpieczenia NNW można wypowiedzieć w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §22.

HDI to znak towarowy stosowany przez TUiR „WARTA” S.A.
Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia