Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (Dział II, Grupa 13)

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie zawarte są w obecnie obowiązującej ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Rolnik (osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne) jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego
 • odszkodowanie przysługuje, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
 • odpowiedzialność obejmuje również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego
 • umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a także szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkody na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • szkód w mieniu, wyrządzonych rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym
 • szkód w mieniu, spowodowanych wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem przez nią usług
 • szkód na osobie, spowodowanych wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem przez nią usług, tylko w sytuacji gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach
 • oraz pozostałych wskazanych w art. 53 ustawy

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Warta nie odpowiada za szkody:

 • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt
 • powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy
 • wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska
 • oraz pozostałych wskazanych w art. 53 ustawy

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • ubezpieczenie obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

 • podanie aktualnych danych, niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie ze stanem faktycznym i według najlepszej wiedzy na dzień składania wniosku (Ubezpieczający)
 • opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w polisie (Ubezpieczający)
 • zawiadomienie Warty o wszelkich zmianach okoliczności, podanych podczas zawierania umowy ubezpieczenia (Ubezpieczony/Ubezpieczający)
 • nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu, na który umowa ubezpieczenia została zawarta, powiadomienie Warty o jej wypowiedzeniu, jeżeli ubezpieczenie nie będzie kontynuowane (Ubezpieczony/posiadacz gospodarstwa rolnego)
 • powiadomienie w terminie 14 dni o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz o danych osoby obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie (Ubezpieczony/Ubezpieczający)

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub później, jeżeli takie były ustalenia w umowie ubezpieczenia, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia: jednorazowo lub w ratach, gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień.

Umowa ubezpieczenia OC rolników ulega rozwiązaniu wraz z:

 • upływem 12 miesięcy, na które została zawarta
 • chwilą, kiedy użytki i grunty określone tracą charakter gospodarstwa rolnego
 • dniem zmiany stanu prawnego lub faktycznego powodującego niepodleganie opodatkowaniu podatkiem rolnym albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia produkcji rolnej stanowiącej dział specjalny
 • upływem 12 miesięcy, jeżeli po zawarciu umowy OC rolnika posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na inną osobę, chyba że osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją na piśmie
 • upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń
 • dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w ustawie o prawach konsumenta
 • dniem wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 46a ustawy

Jeżeli rolnik nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC rolników została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w art. 47–49 ustawy.

Jak rozwiązać umowę?

Od umowy ubezpieczenia można odstąpić za pomocą pisemnego powiadomienia w terminie 30 dni – umowy zawierane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon).

HDI to znak towarowy stosowany przez TUiR „WARTA” S.A.
Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia