Ubezpieczyciel: TUiR "WARTA" S.A.
Produkt: HDI AUTOCASCO+ (Dział II, Grupa 3)

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia HDI AUTOCASCO+ o symbolu C5641 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 2 lutego 2016 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

HDI Autocasco+ to ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży gwarantujące ochronę dopasowaną do potrzeb klienta. W zależności od oczekiwań i możliwości finansowych można wybrać różne opcje ubezpieczenia, np.:

 • likwidację szkody na podstawie wyceny przedstawionej przez Wartę lub bezgotówkowo na podstawie faktur z warsztatu naprawczego
 • zniesienie uwzględnienia zużycia części przy wycenie kosztów naprawy
 • niemalejącą sumę ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania
 • naprawę pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi (ASO) lub w sieci warsztatów niezależnych

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Pojazd (silnikowy lub przyczepa/naczepa) wraz z jego wyposażeniem Warta ubezpiecza od:

 • uszkodzenia
 • całkowitego zniszczenia
 • kradzieży w całości lub jego części (z wyłączeniem motorowerów) będących następstwem wszelkich zdarzeń (tzw. all risks) nieujętych w wyłączeniach odpowiedzialności w OWU

HDI Autocasco+ to elastyczna oferta kierowana do posiadaczy wszystkich pojazdów bez względu na ich rodzaj, wiek i wartość.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w jednym z dwóch wariantów ustalenia wysokości odszkodowania:

 • Kosztorys – wyłącznie w oparciu o wycenę kosztów naprawy sporządzoną przez Wartę
 • Serwis – także na podstawie faktur z warsztatu naprawczego, w tym również w systemie bezgotówkowym

Suma ubezpieczenia odpowiada wartości ubezpieczonego pojazdu w danym momencie trwania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia zawarty jest w §2 i §3 OWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • pojazdów zarejestrowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • awarii pojazdu
 • zużycia i pogorszenia stanu pojazdu na skutek normalnej eksploatacji
 • przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 Kodeksu karnego ûdodatkowego wyposażenia niewymienionego w dokumencie ubezpieczenia

Szczegółowe informacje o zakresie nieobjętym ochroną znajdują się w §3 i §4 OWU.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Warta nie odpowiada za szkody:

 • spowodowane umyślnie
 • powstałe podczas kierowania pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu
 • spowodowane przez kierującego po użyciu alkoholu lub narkotyku, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody
 • powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd
 • polegające na kradzieży samochodu w przypadku pozostawienia w nim kluczyków bez nadzoru
 • wynikające z niewłaściwego przewożenia ładunku lub bagażu
 • spowodowane niewłaściwym doborem paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia opisane są w §4, §5 i §13 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroka, Tunezji i Izraela (szkody powstałe na terytorium Gruzji nie są objęte umową ubezpieczenia)

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • zawiadamianie Warty na piśmie w czasie trwania umowy o zmianach ww. okoliczności, w szczególności takich jak utrata kluczyków
 • opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 • w przypadku zajścia szkody przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, użycie dostępnych środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
 • zgłoszenie szkody nie później niż w ciągu 7 dni poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta Warty. W razie kradzieży pojazdu należy powiadomić Wartę nie później niż następnego dnia roboczego oraz Policję w ciągu 12 godzin od uzyskania informacji o szkodzie
 • w przypadku uszkodzenia pojazdu za granicą, uzyskanie zgody Warty na jego naprawę poza Rzeczpospolitą Polską
 • postępowanie zgodnie z dyspozycjami Centrum Obsługi Klienta Warty

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §5, §12, §13 i §15-17 OWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być opłacona gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym, w zależności od dostępności danej formy płatności w punkcie sprzedaży.

Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, zgodnie z ustaleniami w umowie ubezpieczenia. Wysokość rat składki i terminy płatności są określone w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie.

Ochrona ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta
 • z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na kradzieży bądź całkowitym zniszczeniu pojazdu
 • z dniem udokumentowania nieobjętej ubezpieczeniem szkody polegającej na trwałej i zupełnej utracie pojazdu
 • z dniem odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w przypadkach określonych w OWU
 • z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia w wyniku wypłaty odszkodowań
 • w przypadku przewłaszczenia lub zbycia pojazdu – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności pojazdu

Szczegółowe informacje na temat okresu ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w §6 OWU.

Jak rozwiązać umowę?

Od umowy można odstąpić, składając pisemne powiadomienie w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy
 • 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy - w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon)

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §6 i §7 OWU.

HDI to znak towarowy stosowany przez TUiR „WARTA” S.A.
Zródło: materiał TUiR "WARTA" S.A.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia